Havas İlmi Vefki̇n Hâdi̇mleri̇ni̇ Yönlendi̇rmek

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Vefk, üst ortasına küçük bir delik delinerek, bir parça iplikle,
hayırlı işler için tatlı, şerli işler için ekşi nar çubuğuna asılır.
Oldukça altına küçük bir ısı kaynağı koyulur ve ısı kaynağının
üzerine vefkin ait olduğu yıldızın tütsüsü koyulur. Okuma
sırasında tütsü bittikçe bir miktar daha koyulmalı ve okuma
boyunca tütsü kesilmemelidir. Okuma etkili olmaya başlayınca
asılı olan vefkte alışıldık dışı titreme ve hareketler olabilir.
Bu durumda okumayı kesmeyip, gereken aded
tamamlanmalıdır. Okunması karalaştırılan gün sayısı
tamamlanınca vefk katlanıp, mumlu beze sarılarak isteyene
verilir veya kişi kendisi için yapmışsa kendi üzerinde
taşımalıdır.

Okuncak olan dua hergün 3, 5, 7, 9, 11 veya 45 defaya kadar
okunabilir. Dikkat edilecek şey, okuma adedinin 2,4,8 gibi çift sayı olmamasıdır. Ayrıca, bir gün 3 defa, bir gün 11 defa
okumak gibi şeyler de olamaz. Başta kararlaştırılan sayı ne
ise hergün o aded okunlamıdır.

Okunması gereken gün sayısı da 3, 5, 7 veya 9'dur. En ideali
dokuz gün ve günde 45 defa okumaktır.16 Burada da mesela
en başta 9 gün çalışmaya karar verip, sonradan sıkılıp ya da
başka bir nedenle üçi beş veya yedi günde kesmek gibi bir
şey olamaz.

KADIN VEFKLERİ: Yukarda görülen, Hadimleri yönlendirme
dualarının okunacağı aded ve gün sayısı da kadın vefklerinde
deişir. Kadın için yapılan vefklerde okunacak duanın adedi 4,
6, 8, 10 ya da 56 defaya kadar olabilirken, gün sayısı da 4, 6,
8 veya 10'dur. Bunun ideali de 10 gün ve günde 46 defa
okumaktır.


OKUNACAK DUA
Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahi ve resulihi Süleyman ibni Davud
Aleyhimüsselam. İla mülikil cinni veşşeytani vel mürdeti vel
afarite cünudi iblisi ecmain. Aksemtü aleyküm eyyetühel
ervahür ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve
tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(
17). Bi izzeti Berhetihin Berhetihin. Keririn Keririn. Tetlihin
Tetlihin. Turânin Turânin. Mezcelin Mezcelin. Bezcelin Bezcelin. Terkâbin Terkâbin. Berheşin Berheşin. Galmeşin
Galmeşin. Hutûrin Hutûrin. Kalnehûdin Kalnehûdin. Berşânin
Barşânin. Kezhirin Kezhirin. Nemuşelhin Nemuşelhin.
Berhayûlen Berhayûlen. Beşkeylahin Beşkeylahin. Kazmecin
Kazmecin. Engalelitin Engalelitin. Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen. Keydehûlen Keydehûlen. Şemhâhirin
Şemhâhirin. Şemhahirin Şemhahirin. Şemhahîrin
Şemhahîrin.18 Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. Beşârişin
Beşârişin. Tunîşin Tunîşin. Şemhabarûhin Şemhabarûhin.
Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağ şağavilin.
emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi
izzetike illa ahazte semihim ve ebsarihim sübhane men leyse
kemislihi şeyün ve hüves semiül Basir ve bi hakkı (19) Ecibü
eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm
vetaatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale lissemavati vel ardi
i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillahi Rabbil
alemin. Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu
semina ve atânâ ve hüm la yesmaune. Ecib Ya Cebrâil
Aleyhisselam ve Ya İsrâfil Aleyhisselam ve Ya Mikâil
Aleyhisselam ve Ya Azrâil Aleyhisselam(20) ve ente ya emlakil
müvekkiline bi hazel vefk (21). Aksemtü Aleyküm bil melekil
azim münzilelvahi aler resuli min muradikatil azameti ila
levhil Mahfuz. İlla ma ecebtüm azimeti hazihi veh zurtüm
hâdimi hazel yevmül müvekkiline bi yevmil(22) El Meliki (23)
ve hâdimihi meleki (24) Ve hüddami hazel vefk (25) Bi hakkı
26
ma fiha min sırri vel esrari ve nurül envari Heyyen Heyyen.
Elvahen Elvahen.. Elacele Elacele. Essate Essate.
16 Okuma çalışmaları hakkında, "Harflerin gizemleri" bölümünde, Teksir\1.
Usül\BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ(Kahır ve ölüm) başlığı altında detaylı bilgi
verilmiştir.
17 Bu noktada Vefkin yapılış amacı, "Şunun şunun olması" şeklinde
zikredilecek.
18 Üç farklı Şemhahirin sözü ilk bakışta hep aynı kelime gibi görünebilir.
Harflerin üzerlerindeki aksan işaretlerine dikkat edilmelidir.
19 Burada vefkin hane adedi kadar olan "Esmaül Avan" okunur.
20 Burada vefkin çevresindeki dört başmeleğin isimleri sayılmaktadır fakat
bir amaca uygun olarak vefkin dört tarafına da aynı meleğin ismi yazılmışsa
sedece o meleğin ismi okunur. Ayrıca aşağıda da görülecek olduğu gibi, belli
bir amaçla, Vefk çevresindeki melek isimleri farklı bir sıralamada
yazılırlarsa, burada okunurken de o sıralamada okunmalıdırlar.
21 Bu noktada sekiz ulvî hâdimin isimleri zikredilir.
22 Okumanın yapıldığı günün ismi Arapça zikredilecek.

HATIRLATMA
Burada tekrar hatırlatmak isterim ki, yukardaki duada
zikredilecek olan gün ismi, günün ulvî ve suflî meleklerinin
isimleri gibi şeyler sadece okumanın yapılacağı güne aittirler.
Bu okuma 3, 7 veya 9 gün sürdürüleceğine göre bu isimler de
her gün değişecek demektir. Vefkin hâdimlerinin esmaları
olan ve vefkin sekiz noktasından çıkartılan Ulvî ve Suflî
hâdim isimleri ile vefkin bütün hanelerinden çıkarılan Esmaül
Avan sabittir ve her çalışmada aynen okunacaklardır.KAYNAK : Havâss'ın Derinlikleri