Havas İlmi Tavafil Cin Kasemi İle Zararlardan Kurtul!

Refiüd Derecat Çevrimdışı

Refiüd Derecat

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,013
Bir topluluk sana zarar vermek maksadı ile toplanmışlar ise,
sende onlara zarar verip, kötü emellerinden ve ihanetlerinden
kurtulmak istersen: Pazar, Pazartesi veya Cuma gecesi akşam
namazından sonra şu yedili hatemi:

1.PNG


Yazdıktan sonra şu mübarek beyitleri:

2.PNG

3.PNG


Muhîtun bi a'dâî seri-î bi ahzihim
Feehlik cemî-ıl kavmi bil ismi ehleket
Ve emtır aleyhimin semâike encemâ
Bi nârin ve ihrâkin alel külli emtarat
Ve ersil mülûken bil azâbi tevekkelû
Bi azîbi a'dâi ve bil ismi azzebet
Kaviyyün ve kahhârun zül batşi kâhirun
Bi batşike yâ cebbâri seyfî tecerradet.

Yatsı namazı vakti gelene kadar oku. Yatsı namazını eda
ettikten sonra Allah c.c. rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Birinci
rekatta Fatiha suresi ile şu Ayeti Kerimeleri:

4.PNG


5.PNG


Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ.
Liyağfiralekellâhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ te ahhara
ve yütimme bi ni'metehü aleyke ve yehdiyeke sirâtan
müstekîmâ. Ve yensura kallâhü narsan azizâ. Hüvellezî
enzeles sekînete fî kulûbil mü'minîne liyez dâdû îmânen mea
îmânihim velillâhi cunûdüs semâvâti vel ardı ve kânellâhü
alîman hakîmâ liyüdhilel mü^minîne vel mü'minâti cennâtin
tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve yükeffra anhüm
seyyiâtihim ve kâne zâlike ındallâhi fevzan azîmâ. Ve yü
azzibel münâfikîne vel münâfikâti vel müşrikîne vel müşrikâtiz
zânnîne billâhi zannes sev-i aleyhim dâiretüs sev-i ve ğadıb
allahü aleyhim ve leanehüm ve eaddelehüm cehenneme ve
sâet masîrâ. Ve lillâhi cünûdüs semâvâti vel ardıve kânallâhü
azîzan hakîmâ. İnnâ erselnâke şâhiden ve mübeşşiran ve
nezirâ. Li tü'minû billâhi ve rasûlihi ve tüazzirûhü ve
tüvakkirûhü ve tüsebbihûhü bükraten ve asîlâ. İnnellezîne
yübâyiûneke innemâ yübâyiûnallâhe yedullâhi fevka eydîhim.

İkinci rekatta Fatiha suresi ile şu Ayeti Kerimeleri:

6.PNG


Bismillâhirrahmânirrahîm. Nûn. vel kalemi ve mâ yesturûn. Mâ
ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn. Ve inne leke le ecran ğayra memnûn. Ve inneke le alâ hulikin azîm. Fesetebsiru ve
yübsirûn.

okuyup, namazdan sonra kıbleye karşı oturup, Tavâifil Cin isimli
Kasemi kündür ve cavi buhurlarını tüttürerek 21 defa oku.
Okunacak Tavâifil Cin Kasemi budur:

k1.PNG

k2.PNG

k3.PNG

k4.PNG


Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi azîmiş şe'nil kaviyyis
sultâniz zâhiril burhânis sâbitil erkânil ekvâni ve mukadderid
duhûri vel ezmâni kâne ve lâ mekân. Ve hüve meaküm
eynemâ küntüm vallâhü bimâ ta'melûne basîr. El hâkimü
yevmen nuşûri vel müteâlî fî denevvühül mütedânî fî ulivvihi
evvele külli şeyin ve âhirihü ve zâhiru külli şeyin ve bâtinih.
Allâhümme innî eselükebi sirrikes sârî fîl esrârin nâfizi min
semâin ilâ semâin ilâ sidretil müntehâ ilel melekûtil a'lâ ilâ
âlimil ğaybi veşşehâdeti yünfedu emruke ve hüve âlin rafîl
muhîti min semâin ilâ semâid dünyâ ilâ kuvvetin nâri vel hevâi
velmâi vet turâbi ilâ tahtel tahti ilâ tahti itbâkis serâ eselüke
allâhümme bi hakki hâzihil esmâil hakîkiyyeti vel işârâtid
dakîkatin nâfizeti fil eşbâhil beşeriyeti vel ervâhir rûhâniyyetil
mutîîne li ismike vel müteallikînel mucîbîne limen deâke
bismikel hâdırîne li emrike ve celâli ızzikel mûfîne bi ahdike ve
va'dike ecîbû eyyetühel ervâhil mütevekkelûne bi hâzihil
esmâi vefalû mâ tü'merûne bihi ve hüve kezâ ve kezâ bi hakkil
ismillezî evvelühü âlin ve âhiruhü âlin mâ a'zamu ismüke yâ
âlin mâ semia ismüke rûhin ve asâhül asaku vahterak asaku
yâ âlin ve ahrik külle men asâ hâzihil esmâin nûrâniyyeti bi
hakki âlin zeryâlin âlimül ğaybi veş şehâdetil kebîrul müteâl.
Yefalullâhü mâ yeşâü ve yahkimu mâ yürîd. Eyne mâ tekûnû
ye'ti bikümüllâhü cemîan innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Ve
hüve alâ cemıhim izâ yeşâü kadîr. Ve lekad alimetil cinnetü
innehüm le muhdarûn. Ve huşira li süleymâne cünûdühü
minel cini vel insi vet tayri fehüm yûzeûn. Yâ kavmenâ ecîbû
daiyallâhü ve âminû bihi feleyse bi mu'cizin fil ardı ve leyse lehü min dûnihi evliyâü ülâike fî dalâlin mübîn. İn kânet illâ
sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeynâ muhdarûn.
Ecîbû eyyetühel ervâhır rûhâniyetil ceniyyeti vel câniyyeti ven
nâriyyeti vel hevâiyyeti ves sehâbiyyeti vel amâmiyyeti vet
tayyârûne fil hevâi vel ğavvâsûne tahte etbâkis serâs sâirûne
fil ervâhir rûhâniyeti vel eşbâhil beşeriyeti uksimü aled
denâhişeti minküm vel kafâtişetin vet tevâbiati vez zevâbiati
vet tayyârati minküm bi hakki. İnnehü min süleymâne ve
innehü bismillâhirrahmânirrahîm. Ellâ ta'lû aleyye ve'tûnî
müslimîn. Ecîbû eyyetühel ervâhi bi hakki hâzihil esmâi
aleyküm celcemîşin celcemîşin ahmîşin ahmîşin amîşin
amîşin şedîdül erâde ekmeşin ekmeşin kemîşin kemîşin
kelehin kelehin yâ ğaşavetil ğaşâveti ecîbû eyyetühel ervâha
vel hevâtifen nâfizûnel mümtezicûne bil ecsâmil beşeriyeti vel
halakatil âdemiyeti vef alû mâ emertüküm bihi vemdû ilâ kezâ
ve kezâ vadribûhü bisüyûfiküm ve sukû hü biküfûfiküm
vezhebû ileyhi fî sûratin muhtelifetin ve ehvâlin mühevviletin
min eşkâli şeyâtîne ve ebâlisete vezacûhü ver abûhü
vektülûhü ve semmû lehü ismî ve arrafûhü bî ve vedahû lehü
talebî hattâ yakdî hâcetî ve yutîanî fî emrî bi hakki eşmehin
şemâhin elâlî alâ külli berâhin. Ve innehü le kasemün lev
ta'lemûne azîm. Ecîbû Min kalbi en natmise vücûhen fe
nereddühâ alâ edbârihâ ev nelanehüm kemâ leannâ eshâbes
sebti ve kâne emrullâhi mefûlâ. Mâ a'zamü sultâni ihterik men
asâllâhe bi nârillâhil mûkadetin. Âhiyyen şerâhiyyen âhiyyen
şerâhiyyen. Menûhin menûhin meylûhin hasben esbâûtin el
kadîmil ezeliyi ecîbû vefalû mâ tü'merûne heyyen heyyen
heyyen elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele
essâate essâate essâate.

Tilavetini bitirdikten sonra sarf etmek, için bir (1) defa Fatiha
suresi, üç (3) defa İhlas suresi, bir (1) defa Ayetel kürsi ve bir (1)
defada şu Ayeti Kerimeyi:

v1.PNG


Bismillâhirrahmânirrahîm. Efehasibtüm ennemâ halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ turceûn. okuyup israfını yapar ve amelini tamamlarsın.

Kaynak : BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI
 
Üst