Havas İlmi Tahati̇li̇ Seba Nin Şerhi̇

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Tahatili sebanın şerhinde ve havassında Şeyh Razi
dediki: Tahatil ile bilinen Esma-i seba, Şeyh Ebul Kasım
Kurtibi'nin mirasında, Ruhami ebyad isimli sandıkta aynı
madenden yapılmış yedi levha olarak bulundu.
Denildiki; Bu, Hakim Feylofus'un talebesinin yanında
bulundu. Bununla acaip ve ğaraip ameller işlerdi.

Bu yedi hatem, gümüş levha üzerine güneşin
şerefinde ve kamerde sevr (Boğa) burcunda iken nakş
edilir. Ama Esma-i sebadan nakş etmeyi murat ettiğin
her hatem, yedi dirhem veya yedi miskal ağırlığında
olacaktır. Her hatemin kendine mahsus hicab, sada,
ihrak, hatif, taslit, zelzele, ahit, alevli ateşin zuhuru ve
gizlinin açığa çıkmasında kullanılan faziletli bir işi vardır.
Sen bilki: Her şeklin bu hatemlerden bir hatemin
hizmetçisine ulaşmak vardır. Bu hatemlere ulvi ve süflü
müvekkiller itaat eder. Bununla cemi talibin üzerine
iftahar eder. Bu, anasırı erbaa üzerine bağlıdır. Bu
anasırı erbaaki ulvi ve süflü olan bütün ervah buna
bağlıdır. Anasırı erbaa ateş, toprak, hava ve sudur.

Esma-i sebanın içerisinde icabet bakımından en
süratlisi ve en büyüğü yedinci (7) isimdir. Bu yedinci
isimle, yedinci ismin haricindeki bütün hatemler iptal
olur. Bütün hatemler yedinci hateme bağlıdır ve hepsi
yedinci hatemde toplanır. Yedinci hatemin huddamı
yedinci isme hizmet eder. Sen! Bunu bil ve bu sırdan
cahil olma. Bu hatemlerden her hatem, yedi içinde
yediye döşenmiştir. Anla ve arif ol.
Esma-i sebanın sıfatı budur:

1.PNG

2.PNG

3.PNG

1.PNG

1.PNG

1.PNG


Littahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl
Cehlattıl Lahhattıl Limukfencil berhıyalin hadriyalin
rukyail şemyalin uryalin mimyalim şenyalin ihbitu
men halakaküm minen nuri ve sallit aleyküm sırrıhül
meknuni ve akhir erruhur ruhaniyyeti vel ardıyyeti
ve bil ismillezi tefalüne bihi ma tü’merun. Elvahan
elvahan elacele elacele bil ismillezi nazara bihi ilel
cebeli fezabe ve iles sehabi fesare ve ilel bahri
fefare billezi kale lis semavati vel ardı i’tiya tavan ev
kerhan kaleta ateyna taiın. Etıu ismehü vefalü ma
tü’merune bihi elvahan elacele şakkın şakkın
amelukın amelukın ahiyyen şerahiyyen edunayi
esbautin ali şedday. Eddemiın veydain katbilin
şetfalin şeynüfalin erşiyalin edğıyalin bi hakki
hazihil esma-i aleyküm alin şelın ya meyahin
fevğabin hebvahin vahin heyhin heyhin
yebumeybuhin alin alin sa'yin ka'yin mimyalin
mu’tıyyin leke halikul halki bila misalil vahidil
kahharu rabbül erbabü la ilahe ğayrihil hayyül
kayyüm. Ve innehü lekasemün lev ta’lemüne azim.
Vekul cael hakku ve zehekal batılü innel batile kane
zehuka. Feiza cae va’dü rabbi cealehü dekkae ve
kane va’dü rabbi hakka. Ve kadimna ila ma amilü min amelin fecealnahü hebaen mensura. Kale musa
ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyübtılühü
innallahe la yuslihu amelel müfsidin. La ye’tihil
batılü min beyni yedeyhi ve min halfihi tenzilün min
hakimin hamid. İleyhi yesadül kelimüt tayyibi vel
amelüs salihu yerfeuh. Fevekaal hakku ve batale ma
kanü ya’melün.

Aşağıdaki Azimette, Esmaların hicabıdır. Bu azimet
murat edilen herşeyde okunur. Bu Tahatili seba ile
yapılan bütün işlerde muhakkakki büyük bir azimettir.
Sen! Bunlardan bir amel işlediğin zaman Bu azimeti
okursun.
Okunacak Esma-i sebanın Hicabı budur:

1.PNG

2.PNG


Alin şelın ya’yubeyhin bitekhin bitekfalin bisa'yin
kemıyalin mimyalin mutııyyin leke ya alin. Ve innehü
le kasemün lev ta’lemüne azim. Süveyhı lüllahi
azemtü aleyküm ya ma’şeral ervahır ruhaniyyeti
biizzi izzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hakki
esmaillahi illa ma akbeltüm ve esra’tüm fi kada-i
haceti bi hakkil envaril behiyyeti vel mülükil
arşiyyeti ve bi hakkil esmail mektubeti fi kalbiş
şemsi vel kameri ve bi hakkil kadirül kahirul
cebbarillezi. Kale lis semavati vel ardı i’tiya tavan ev
kerhan kaleta eteyna taiın. Akbilu ve esriu akbil ya
sarfeyail ve ya semsemail ve ya rukyail ve ya beryail
ve ya tamamayail ve ya ma’mayail ve ya cebrail ve ya mikail ve ya azrail lehbubin teflubin şeyğubin ve
bi hakki yuhyi ve yümitü ve bi hakki taha ve yasin
ifalü ma tü’merune ifalü keza ve keza ve bi hakkil
aliyyül a’la.


Tahatili sebaya ait olan Cami kasemide budur:

1.PNG

2.PNG


Bismillahil kuddüsit tahiril aliyyit tahiri meşlehın
elkahiru errabbi mehlahhahacin la yezülü sahibel
izze veş şenamihın vel celali elbazihıllezi ihtecebe
bil envari ve tügarradde bil iktidarahü vel melikü vel
meleküti vel fezedi vel ceberuti bi esmaihi eduküm
ya zil ervahır ruhaniyyetil metekassimine ala ettayı’ hazihil hurufil celeyletin feysefin tahşedehin
heleytın ve bi hakki tahyurabin heyfin keştabin enari
küllü şeyin min nurihi rahifün rahifün Şelşelheşin bi
kudreti cebbarin ve sultanin taylunin tarika
teraberyehin eşşedidi hadaa külle şeyin li ismihi bi
tadşin heyturin bataşin ğalebet külle şeyin
haleyfa’hayhin helfayiğın eslelmunin fera’tarin
heşin meşfeın şeuşin eslemtayhın ecib beştuyehin
cebbarin hahmettayalikın ma semia ismüke ruhun
ve asahü illa saika vahteraka ismühü la bibehhın
hahmelatledin ecib ya tunayeylek ve ya taşbe leylin
ve ya tağyail ve umsıyail bi izzeti hazihil esma-illezi
taatiha ala külli ruhun ruhani ecib ya tunail ya ezcer
eşşedidül kahiru ala amma hazihil ardıl mukimine
hatta yazheru ila ındihim mined define ve ğayriha
elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate.
Kaynak : mustetabul-mensuh.