Havas İlmi Tabi̇beyi̇ Ercüze Ni̇n Sifati

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Ey şu ilme rağbet eden Talip! Bilki;Tehatili seba
olarak bilinen Tabibeyi Ercüze nin harfleri Fekacin
Mahmet tir. Yani burada zikir edilen yedi harftir. Bunda,
başkasında olmayan bir yücelik vardır. Talip, bu
isimlerle nida eder, kalbine geleni bilir ve gizler. Bunu
okuyan, arşı azimin Rabbi olan Allah tan korksun ve
Allah c.c. a kuvvetli olarak iman etsin. Bundaki sır
manalarındadır. Allah c.c. a yemin ederimki, bu isimleri
okuyana hiçbir gün korku ulaşmaz.


Ey bu harfleri okuyan Talip! Bu isimlerdeki sır 51 dir.
Manasındaki sırların adedi ise 11 dir. Bu harfleri okuyan
kişiye vasıtasız olarak görünürler. Bu isimlerde 14 tane
Tı harfi vardır. He harfinin adedi 9 dur. Ye harfinin adedi
de 9 dur. Lam harfinin adedi 11 dir. Mim, kaf, fe, nun,
cim ve hı harfleri tektir.


Ey bu isimleri okuyan Talip: Her zaman bu isimleri
korkusuzca oku. Okumaya devam ettiğin müddetçe de
sana hiç korku yoktur. Esma-i şerif (Tahatili seba)
bunlardır. Allah Teala hazretleri bu isimlerin bereketiyle
seni ve beni menfaatlandırsın.

Tahatili seba isimleri budur:

1.PNG


Liltahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl Cehhattıl Lahhattıl.


Sekizinci isim ise bu isimlerin baş harflerinden oluşan ve bu isimlerin zimamı olan:

1.PNG

ismi şerifidir.

Bu isimleri mümkün olan şeyler (Taşlar, deriler, deniz
köpüğü, çanaklar, altın, gümüş, bakır kurşun, kağıt vb.
gibi) üzerine yazar ve birinci ismi sağına, ikinci ismi
soluna, üçüncü ismi arkana dördüncü ismi önüne,
beşinci ismi bulunduğun mekanın göğsüne, altıncı ismi
mekanın ortasına koyarsın. Yedinci ismi ise elinde
tutarsın. Sekizinci ismide mekanın dışına koyarsın. Sen,
işini bitirdiğin zaman, o mekandan koyduğun isimleri
geri alıp, yedinci isimle birlikte mekandan çıkarsın. Ama
o mekana girerken seni kimse görmesin. Sonunda o
mekan önceki haline döner.


Bu ameli arabi ayın son Çarşamba günü, Kamer de
İkizler burcunda iken yapar ve tılsımlı olan mekana
isimleri atarsın. O mekanın bütün manileri, tılsımları,
zararlı nevamis, zevbaa, oklar, rüzgarlar, atışlar,
kumlar, zelzeleler, şimşekler, kılıçlar, timsahlar,
hayvanlar ve benzeri şeyleri batıl eder. Aynı zamanda
cinlerden, şeytanlardan, ulvi ve süfli ifritlerden,
hayaletlerden, meşt, uyku, felç, korku, tahun, civa,
zararlı kesicileri, bağıran, akrep, ateş ve duman gibi
manileride iptal eder. Çünkü bunlar gizli olan zahire
kitabındandır. İstenilenlerin de en iyisindendir. Bilgilerin cevheri ve hazinelerin anahtarıdır. İsimlerle beraber yazıp o mekanda okuyacağın Azimet budur:

1.PNG


1.PNG


Kadkalşin kadkalşin ma’muşin ma’muşin merşuşin merşuşin atarişin atarişin deharişin deharişin elbesehin düfeal elyahin ısrufü vekşifü barakallahü fike ve aleyke demraşin demraşin ahin ahin hüve hüve ısrifü ve ahriku külli maniın yemneu bi hakki hazihil esma-i heyuşin heyuşin ehayeşin mihradişin haduşin eymavani şatmarihan mukmerin külli berheşin ğalmeşin hertın heşan kerheyhin behkirin meşmeşen kenişen tulişyen. Kalu semi’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masır. Uksimu aleyke ya taytarheşin ve ente ya faktırin ve ente ya hadranin ve ente ya ricvanin bi hakki hazihil esma-i illa ma emertüm a’vanükel müvekkiline bi hazel mekani en yensarifü anni ve an masea ileyye haysü insarifü anküm saliman ğatimen bi hakkil ismil azimül a’zamüllezi evvelühü alin ve ahiruhü alin ve hüve şelın biğayri yubeyyeyehin bitekhin bitekfalin insarifü barekallahü fiküm ve aleyküm.

Ey Talip! İyi anla irşad olursun. Hatalardan ve hata yapmaktan sakın. Birinci levhanın sıfatı budur.

BİRİNCİ LEVHA

1.PNG


1.PNGBismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kurane
ala cebelin leraeytehü haşian mütesaddian min
haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha linnas.
Yürselü aleyküma şüvazün min narin ve nuhasün
fela tentesiran. İnneha termi bişerarin kelkasr.
Keennehü cimaletün sufr. Veylün yevme izin lil
mukezzibin.

1.PNG

1.PNG


Bismillahirrahmanirrahim Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. Hüvalla hüllezi la ilahe illa hüve el melikül kuddüsüs selam. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahüne tesbihahim innehü kane halimen ğafura.


1.PNG


1.PNG


Bismillahirrahmanirrahim. Kemain enzelnahü mines sema-i fahteleta bihi nebatül ardı feesbeha heşimen tezruhür riyah. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. Yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma liz zalimine min hamimin ve la şefiın yuta’. Alimet nefsin ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesi elcevaril künnes. Velleyli iza asas. Vessubhı iza teneffes. Sat. Velkurani zizzikri belillezine keferu fi ızzetin ve şikak.
 

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
1.PNG

1.PNG


Bismillahirrahmanirrahim. Kemain enzelnahü mines sema-i fahteleta bihi nebatül ardı feesbeha heşimen tezruhür riyah. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. Yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma liz zalimine min hamimin ve la şefiın yuta’. Alimet nefsin ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesi elcevaril künnes. Velleyli iza asas. Vessubhı iza teneffes. Sat. Velkurani zizzikri belillezine keferu fi ızzetin ve şikak:

1.PNG


1.PNG


Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard. Eclibü vesmeu ve etıu li hamili kitabı hazihil esma-i asalin esleın vekıfühüm ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezele. Huşin aktaruşin hüvallahü sabavüsin şavutin saratin keyın heliın yelın yelın cebabirul cebabiratü üscüdü vakıfan eyyetühel ma-i bi izzetillahi ve azametillahü allahü ve la yü’zini ena ve men meıye bi kuvvetillahil azim.

1.PNG


1.PNG


Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard. Eclibü vesmeu ve etıu li hamili kitabı hazihil esma-i asalin esleın vekıfühüm ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezel. Tumarisin hüve cebbarül cebabiratü sadetü sadetü sadetü kebi’ meya mela mela mela üscüdü vakıf eyyühel ma-i ve ğayrihi bi izzetillahi ve azametihi ve külli hayalin yetehayyeli bi kuvvetillahil azizil cebbar.

1.PNG


Mücevvifü murutahü ahraktiküm bi ismi deyşuşin deyşuşin kef he ye ayın sat ha mim ayın sin kaf bi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.

1.PNG

1.PNG


Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard. Tavan ve kerha. Ecibu vesmeu ve etıu li hamili kitabi hazihil esma-i semialin esleın. Vekıfühüm ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezel.


 

Ekli dosyalar

  • 1.PNG
    1.PNG
    68 KB · Görüntüleme: 14