Büyü Bozma Bakım Sihir Büyü Bozma İşlemi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
1. Aşağıdaki mübarek dua iyi bir saatte yazılıp, sihirli olan kişi
bu nüshayı üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle sihri iptal olur ve o
kişiye bir daha sihir tesir etmez.

Bu mübarek dua bir kağıda yazılıp, temiz bir kapta yazı su ile
silkindikten sonra o su üzerine 7 defa Ayetel kürsi, 10 defa İhlas, 3
defada Muavvezeteyn ve 1 defada Lev enzelna sonuna kadar
okunup suya nefes edilir ve su el ile karıştırılır. Sihirli olan kimse
bu su ile gusül ederse, Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur. Aynı
dua ikinci kez bir kağıda yazılıp, bu nüshayı o kişi üzerinde taşırsa,
nüsha üzerinde olduğu müddetçe sihir tesir etmez.

Yazılacak mübarek dua budur:

1.png

2.png

3.png


Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul
mübin. Muhammedün rasûlullâhi sâdikul va'dül emîn.
Şehidallâhü ennehü lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ûlûl ilmi
kâimen bil kısti lâ ilâhe illâ hüvel azîzül hakîm. İnned dîne
indallâhil İslâm. Allâhü sâhibün nûrun ve hıkmetün ve havlün
ve kuvvetün ve bürhânün ve kudretün ve sultânün ve yâ men
Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ
fîl ard. Lâ ilâhe illallâhü âdem safiyyullâhü Lâ ilâhe illallâhü
nûhun neciyyullâhü Lâ ilâhe illallâhü İbrâhîm halîlullâhü Lâ
ilâhe illallâhü mûsâ kelîmullâhü Lâ ilâhe illallâhü îsâ rûhullâhü
Lâ ilâhe illallâhü dâvude halîfetullâhü Lâ ilâhe illallâhü İsmâîl
zebîhullâhü Lâ ilâhe illallâhü muhammedür rasûlullâhü
bismillâhi ve billâhi ve ilallâhi ve lâ ğâlibe illallâhü ve kefâ
billâhi hasîben ve kefâ billâhi vekîlen bismillâhi mâ ci'tüm
bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel
müfsidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. izeş şemsi küvvirat. Ve
izes sihru batelet. Ve izen nucûmün kederat. Ve izes sihru
batelet. Ve izel cibâlü süyyirat. Ve izes sihru batelet. Ve izel
ışârü uttılet. Ve izes sihru batelet. Ve izel vühûşü huşirat. Ve izes sihru batelet. Ve izel bihârü süccirat. Ve izes sihru
batelet. Ve izen nüfûsü züvvicet. Ve izes sihru batelet. Ve izel
mevudetü süilet. Ve izes sihru batelet. Bi eyyi zenbin kutilet.
Ve izes sihru batelet. Ve izes suhufü nüşirat. Ve izes sihru
batelet. Ve izes semâü küşitat. Ve izes sihru batelet. Ve izel
cehîmü su'ırat. Ve izes sihru batelet. Ve izel cennetü üzlifet.
Ve izes sihru batelet. Alimet nefsün mâ ahdarat. Ve izes sihru
batelet. Liyü hıkkal hakka ve yübtılel bâtıle ve lev kerihel
mücrimûn. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtıle
kâne zehûkâ. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve
rahmetün lil mü'minîn. Allâhümme ebtıl ve keddir ve harrik bi
hakki hâzihid da'vâtil müstecâbâti âfi fülân ibni fülânete
allâhümmahfaz hâmilü hâzed duâ imin küllil âfâti vel âhâti vel
beliyyâti ve min küllil emrâdı vel ıleli ves sihri vel akdi vel
cesedi bi hakki hakkikel azîmi ve bi hürmeti habîbike ve
halîlikel kerîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azîm. Ve bi hakki yâ hayyi yû kayyâmi yâ zel celâli vel ikrâmi
Ve lâ havle ve lâ kuvvete ve lâ kudrete ve lâ ızzete ve lâ
azamete ve lâ heybete ve lâ ınâyete ve lâ hidâyete illâ billâhil
aliyyil azîm. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîne eûzü bi
ızzetillâhi ve kudratihi min şerri mâ ecüdü ve ühâzir.


Kaynak : 306 BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERİN SIRRI VE HAVASSI