Havas İlmi Seyyid Meytatarun Hicabı En Güçlü Korunma Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Ey değerli kardeşim! Davet ve buna benzer ruhaniler okumalarla iştigal edenlere mutlaka cinler ve şeytanlar zarar vermeye veya vazgeçirmeye çalışırlar, bunların şerlerinden korunmak için bir takım duaları yazmalı ve okumalıdır. Bu dualardan en güzeli seyyid meytatarun hicabıdır. Bu duanın korunmaktan başka daha bir çok havvası vardır.

Yazma şekli böyledir
Temiz bir kağıda misk zağferan ve gül suyu ile Cuma günü Cuma ezanında başlayıp namaza başlama anına kadar yazmalıdır. Sonra öd, hasılban, mastik ile buhurlayıp 7 gece boyunca ayın altına bırakmalıdır. Her gecenin sonunda sabah namazından sonra kağıdın üzerine 21 defa yasin suresi ile kadr suresini oku. 7 gece tamam olunca kağıdı üzerine alıp daima abdestli olarak taşı.

Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm lâ te/huzuhû sinetün velâ nevm lehû mâ fissemâvâti vemâ fil-ard men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznihî ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey-in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel-ard velâ yeûduhû hifzuhumâ vehüvessemîul alîm
Bismillâhirrahmânirrahîm elhamdülillâhi rabbil âlemîn errahmânirrahîm mâliki yevmiddîn iyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn ihdinassırâtal mustekîm sırâtallezîne en-amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillâhirrahmânirrahîm kul hüvellâhu ehad allâhussamed lem yelid velem yûled velem yekün lehû küfüven ehad.
Bismillâhirrahmânirrahîm kul eûzu birabbil felak min şerri mâ halak vemin şerri gâsıkin izâ vekab vemin şerrinneffâsâti fil ukad vemin şerri hâsidin izâ hased.
Bismillâhirrahmânirrahîm kul eûzu birannâs melikinnâs ilâhinnâs min şerril vesvâsil hannâs ellezî yüvesvisu fî sudûrinnâs minel cinneti vennâs
İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye ve/tûnî müslimîn feinnî estecîru birabbil âlemîn rabbi cibrîl ve mîkâîl ve isrâfîl ve azrâîl ve mîhâîl ve şedhâîl ve salsâîl ve masyâl ve refyâl ebrâşin ehâsin mûmerâvetin merhaysâyelin mâreybin sarfiyâyelin bihasânin hasnâyelin râyâyelin yânûhin harîmehâ mermerânin feyâyelin gabreyâyelin eşnûnin kûfefyâyelin eyleyâyelin ve hakâ hûdeyâyelin bizûmeyâyelin berşeyâyelin melkeyâyelin e’zerbeyâyelin leh-ayâyelin a’zeybeybâyelin ta’yâyelin menuryâyelin felvedyâyelin feşyeryâyelin karşeyâyelin sarsarin sayâyelin acyâyîlin benyemyâyelin gayâyelin beşreyâyelin isma’yâyelin şefteyâyelin şervâyelin derdeyâyelin şa’şenyâyelin leyîyâyelin neyreyâyelin safreyâyelin menâhâyelin belyâyelin kadyâyelin kadheyâyelin kebîryâyelin rabsayâyelin cem-ayâyelin ba’ceyâyelin bendeyâyelin da’rebyâyelin haşyenâyelin eşkafyâyelin halbeyâyelin semâyâyelin zecrehâyelin remhayâyelin kafyâyelin temneyâyelin cebreyâyelin melâiketül esrâr velfeleküddevâr cunûdullâhil vâhidil kahhâr ellezî sahhara lisüleymâne cemîal ervâh ve eyyedehû bicunûdi semâihî ve huddâmu alâihî fekânetil ervâhu minhü yehribûne veli emrihî tâyiûne ya’melûne lehû mâ yeşâu ve kâlû lillâhi semi’nâ ve eta’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr vemen yezig minhüm an emrinâ nuzighu min azâbissaîr ve azâbu rûhâniyyeti bismillâhi rabbil izzeti âhin âhin âhin âhin âhin âhin âhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin yâhin heyhin heyhin heyhin heyhin heyhin heyhin heyhin nehvin nehvin nehvin nehvin nehvin nehvin nehvin yehin yehin yehin yehin yehin yehin yehin vehin vehin vehin vehin vehin vehin vehin eylin eylin eylin eylin eylin eylin eylin hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ hellûleyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ ehyâ şerâhiyâ hâ hâ hâ hâ hâ hâ hâ bismillâhi bede/tü teeyyedtü bimelâiketürrabbillezîne yemcidûne veyüsebbihûne lihâlikihim mültemisîne liahkâmi tâlibül adlil hâkimi bilhakkil hafiyyi aninnevâziri vecemîil avâlimi lâ tahfâ anhu tâfin kâşifin mâgamin fizzulâmi velmelâiketü ya’zamûhu ve yaksûhu ve yüsebbihûhu ve yümeccidûhu bihuşûin ve huzûin kuddûsün kuddûsün kuddûsün yehyûhin sabâûtin mele-e külle şey-in hârisin kebûden vehüve sübhânehû kadîmün kable külli şey-in minel mahlûkâti vehüve vahdehû veleyse maahû şerîkün vehüve vâhidün vemâ liemrihî râdde vehüve âlimü bilkâini kable en yekûne hâliku suverul melâiketü veleyse ehadün minhüm yerâhu velâyüdrikhu velâyuhîtûne bima’rifetin sivâhu hâlikul külli velküllü biyedi ceberûtihî ve tahte kahrihî fehüve hayyun lâ yemûtu bâkin ve ilel ebedi vedehriddâhirîne ismuhû minhü vebihî meşkûrun min cemîi halkihî vemümeccidü fî azameti kudsihî subbûhun subbûhun subbûhun kuddûsun kuddûsun kuddûsun mele-e cemîal arda celâluhû mezkûrun bikülli lisânin febihî vebiismihî tahassantu ve taharraztu va’tasamtu vahtecebtü min şerri külli mekâyidil cinnil câyilîne fil-âfâki ve sekânisseb-** tabâki vemin cemîşşeyâtîni velmütemerridîne vecunûdu iblîse ecmaîn kefeytu billâhi şerrahum vebiismihî sahhartuhum vebimelâiketihî vesekâni semâvâtihî kahartuhum kâle mûsâ mâ ci/tüm bihissihr innallâhe seyübtiluh innallâhe lâ yuslihu amelel müfsidîn vekadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhu hebâen menşûrâ allâhu avnî alâ veledil câni vebenî şeytânin vebiismihî tasallattu hû hû yûhî yehûhî hüvehûhin hevâhin hûvehin yehin hûheveyin vehin hûhin yûheyehin heyehin yûheyin hûhin ehyehin ehvin hûhin yûheveheyin hehevin heheyin ehehin hûhin hû heyin heheyin hâheyehehin hâhûhin hâhûyehin hehin evhin yehehin hehin hehin hehûvehehin veheheyin heyin hâhûhin heheyin hû hevâyelin eyleyhevânî edûneyin hûşemeyin vecunûdeyin lâcerâvâsin lekasyelîmin yefvâsalyetevâ vefâkin seyferâyefin fedâyekyelin hevâlesin kedâkehin yâ ve izâ kara/tel kur-âne cealnâ beyneke vebeynellezçıne lâ yu/minûne bil-âhireti hicâben mestûrâ vecealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu vefî âzânihim vakrâ ve izâ zekerte rabbeke fil kur-âni vahdehû vellev alâ edbârihim nufûrâ vebiesmâillâhil mukaddesetil kudsiyyeti ihtecebtü min mekâyidi cemîil ervâhil müezziyetil mereddiyetit tâgiyetil mutagiyyeti allâhu rabbunerrahmân muhîtun binâ errahîm hicâbunâ allâhu ekber elkâfî lenâ allâhu lâ yukarribunâ rûhun müezzî illâ ihteraka vebi ismillâhi mena’tu keydehüm ve sihrahüm ve haylehüm kad kefâ semiallâhu vâiyen limen deâ leyse ba’dallâhi müntehâ velâ mermî verâ allâhi lerâmin mermî lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü vehüve rabbül arşil azîm velhamdü lillâhi rabbil âlemîn ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihittâhirîn ve ashâbihil müntehabîn.


Kaynak:Abdurrauf Etki
 
Son düzenleme: