Sefer Ayında Hergün Okunacak Duâ

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

Büyük Ğavs Muhammed ibni Hatîruddîn Hazretlerinden rivayet olunduğuna göre her kim aşağıda zikredilecek duayı safer ayının her günü okursa Allâh-u Te'âlâ onu bir dahaki safer ayına kadar o sene olacak bütün bela ve musibetlerden korur. O sene ona asla hiçbir bela isabet etmez.
Bahsedilen dua şöylecedir:
"Ey Allâh! Kulun, Nebin ve Rasulün olan Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beyti'ne ve sahabesine salat eyle, bereketler yağdır ve selam eyle.
Ey Allâh! Muhakkak ki ben bu ayın ve bu günün şerrinden ve senin bu ayda yarattığın her bir bela ve musibetten Sana sığınırım. Ey Dehr (Herşeyi kuşatan)! Ey Deyhûr (Ey her şeyde tasarruf sahibi olan)! Ey Deyhâr (Her zaman her şeyin baş vuracağı yegane merci olan)! Ey Kân (Ezelde mevcut olan)! Ey Keynûn (Hali hazırda sabit olan)! Ey Keynân (Müstakbelde sonsuza kadar var olan)!
Ey (varlığının) başlangıcı olmayan! Ey sonu olmayan! Ey her şeyi yoktan yaratan! Ey her şeyi tekrar diriltecek olan! Ey celal ve ikram sahibi! Ey ulu Arş'ın sahibi! Sen dilediğini yaparsın!
Ey Allâh! Canımı, malımı, birliktelikleriyle beni imtihana tabi tuttuğun çocuklarımı, dinimi ve dünyamı hiç uyumayan kudret gözünle muhafaza eyle. İyi ve hayırlı kullarının hürmetine bu duamı kabul eyle! Rahmetinle muamele eyle!
Ey yüce Allâh! Ey günahları bağışlayan! Ey (kullarına karşı) cömert (olan)! Ey günahları örten! Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muamele eyle! Ey kuvvetleri güçlü ve azabı şiddetli olan Allâh!
Ey Kendisi çok güçlü olan! Ey ululuk sahibi! Ey iyilik sahibi! Ey büyük Allâh! Ey yüce Allâh! İzzetinle bütün yaratıklarını zelil kıldın. Bana kafi gel, mahlukatın(ın şer ve zararların)a karşı bana kafi gel!
Ey güzellik veren! Ey yaptığını güzel yapan! Ey (dilediğini) güzelleştiren! Ey fazl-u kerem sahibi! Ey in'** eden! Ey ikram eden! Ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan! Ey acıyanların en merhametlisi! Ey gökleri ve yeri yaratma lütfunda bulunan Latîf. Kaza ve kaderinde bize lütufta bulun. Belandan bize afiyet ver. Günahlardan dönüş ve ibadete kuvvet ancak Senin yardımınladır. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul buyur.
Allâh-u Te'âlâ bize yeter. O ne güzel vekildir. O pek yüce ve çok büyük Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey Allâh! Hasen ile kardeşinin, dedesi ile babasının, annesi ile oğullarının sırrı hakkı için; bugünün şerrine ve bugünde inecek olan belaların şerrine karşı bana kafi gel! Ey mühim sıkıntılara kafi gelen ve ey belaları kaldıran! ﴾'Onlara karşı muhakkak Allah sana kafi gelecektir, O hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.'﴿
Allâh-u Te'âlâ, Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyti'ne ve ashabının tümüne salat eylesin. Ey Allâh! Safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve galibiyetle bitirmemizi nasip et!" [Muhammed ibni Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rave'z-zam'ân fî fedâili'l-eşhuri ve'l-eyyâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu'l-kulûbi'n-nâ'ime ale'l-evrâdi'd-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed'iye ve'l-ezkâr, sh:123-127; Tercemede istifade edilen kay naklar için bakınız: Fakîrullâh ibni Abdurrahman el-Hanefî, Kutbu'l-irşâd sh:493]