Hüddam İlmi Sebasebül Kübra Daveti

Hüddam İlmi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Şİmdi ey aziz bilki havvas ilminde en meşhur en büyük en keskin icabeti en
çabuk olan ve havvası en çok olan davetlerden biride sebasebül kübra davetidir.
Bir kimse bu daveti yapsa Allahü teala o kişinin bütün işlerine kafi gelir.
İlimlerin en yüksek derecesine ulaşır. Hayatı uzun tatlı ve rahat ve bolluk içinde
olur. Doğuda ve batıda güneyde ve kuzeyde nereye gitse ihtişamlı ve aziz olur.
Bu davete icabet edenler mazer kemtam kasvere ve taykel isimli hadimlerdir.
Bunların emrinde dahi sayılmayacak kadar çok cinler ve cin kabileleri vardır.

Hasılı bu dördü bütün cinlere hükmederler. Bu dördü dahi bu sebasebül kübra
davetine boyun eğerler.
Eğer bu daveti denemek istersen, sınamak istersen, uyumadan evvel bir kağıda
tahassün dualarından birini veya bir kaçını (birinci ciltte tahassun duaları
yazılmıştır) yazıp okuyup sağ pazuna bağla, veya bir kağıda mülk suresini, haşr
suresini, hucurat suresini, ve amenarrasulu (bakara suresinin son iki ayeti) ayetel
kürsiyi sure-i kadr-ı, muavvezeteyn ve ihlası şerifi ve fatiha-i şerifi yazıp sağ
pazuna bağla. Sonra bu daveti 7 defa okuyup uyu. Rüyanda görürsünki bütün
cinler başlarını toprağa yere koymuş sana boyun eğerler. Hepsi bu davetin
azametinden korkarlar.

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahȋm
Elhamdülillâhillezȋ ihtecebe anil ebsâri felâ yurâ rabbussemâvâtis
seb-i verabbül ardȋynes seb-i vemâ fȋhinne minel verâ, ellezȋ aceze
külle şey-in an keyfiyyetihi ve neat sıfâtihȋ vekülle vâsıfın an vasfı
sıfâtihȋ veteşbȋhi zâtihȋ celle şânühû ve azze sultânühû lâ yeblugu
keniyyeti sıfâtihil vâsıfûne velâ tuhȋtu bina’ti zâtihil âlimûne velâ
tudrȋ hakȋkatu hakȋkatühül ârifûne leyse kemislihȋ şey-ün
vehüves semȋul basȋr, el-münferidü bilmülki velmelekûti zil-izzeti
velceberût el-hayyuddâimül lezȋ lâyemût vesia
kürsiyyühüssemâvâti vel-ardi veta’bedühül berâyâ binaklin ve
farzin, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû
sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard, menzellezî
yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ
halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia
kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel
aliyyül azîm, ellezî tecelle fî bekâihî vetekaddese bisenâihî fî bedî-i
esmâihî zül kuvveti vel-burhâni vel-azameti vessultâni bâsitil
ardîne bilâ erkânin verâfiussemâi bilâ amedin vemesîrul hevâ
bikudretihî fî külli mekânin kâhirul ibâdi bilâ a’vânin
rabbuzzulumâtü vennûr, vezzilli velhurûr, velbahril mescûr,
vehüvallâhü zülcelâli vel-ikrâmil gafûruş şekûrul kebîrü fi
sultânihîl gâmirü bi-ihsânihid dâimü fî mülkihiş şedîdi fî batşihil
kaviyyü fî ahzihil âdilü fî hükmihî el-halîmü fî afvihî
essermediyyül ma’bûdü fî ebediyyetihî hüverrahmânurrahîm elvâhidül ehadül ferdüssamedül muhîtu bikülli şey-in ilmâ velmuhsî
külle şey-in adedâ ellezî yüsebbihû külle şey-in liazametihî vetâra
külle zî rûhin min mehâfetihî vesekene külle şey-in min
mehâbetihî vehada-a külle cebbârin lisatvetihî vezelle külle şey-in
limecdihî izzehû ve celâlehû ve azîmü kibriyâehû, rabbül izzetü
velkuvvetü velkudretü velceberûtil lezî haleka külle şey-in bi nûrihî
lâ ilâhe illâ hüvel melikül ma’bûd muhricül eşyâe minel ademi ilel
vucûd, vemüzillül cebâbiretü veltagâtü vemühlikü âdin vesemûdin
ellezî selleme bihilmihî halîlehû veatfe-e anhü nârunnemrûdil lezî
eadde limen etâehû cennâtül huldi ve-eadde limen asâhün nâra,
zâtül vukûdü fesübhânallâhi zülcelâli vel-ikrâmi vettavli vel-enâm,
elhamdülillâhil mevsûfi bil-izzi velkemâli vessenâi vel-burhân, lâ
ilâhe illâ hüves semîud deyyân, Allâhümme innî es-elüke bikülli
ismin hüve leke vesemmeyte bihî nefseke veste’serte bihî fî ilmil
gaybi ındeke entusahhiralî erru-ûsül erbeate hattâ yakdû lî kazâ-i
hâcetî yekûnu leke fîhi rızâün veliye fîhi hayrüddünyâ vel-âhiretü
mütemmimen lî bicemîlil hâtimeti ecîbû vestecîbû ve accilû
vesta’cilû feinnî estagfirullâhel azîm vestaînü billâhil hamîdil kerîm
velhamdülillâhil mübdiül muîd, elvâhidül ehadül vâlî elhamîd,
vetevekkeltü alallâhi vesteftahtü billâhi vesta’netü aleyküm billâhi
ve-esmâihî vekuvvetihî velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azîm vallâhü ekber kebîran velhamdülillâhi kesîran, Aksamtü
aleyküm eyyetüher ru-ûsül erbeati ve alâ cemî-i ecnâdüküm
vehüddâmüküm ve a’vânüküm ve-eşyâaküm ve-ebnâeküm ve
erhâtaküm bittevrâti vel-aşere kelimât vebil-azâimil ibrâniyyeti
vebizzebûri vebilkelimâtittâmmâti vebil-aksâmirrabbâniyyeti vebilincîli vemâ fîhi minel beyyinât vebilkur-âni vemâ fîhi minel esmâ-i
velhurûfi vebil ayâti vel-ahkâmil furkâniyyâti vebiâhiyen şerâhiyen
kayyûmun deyyûmun edûnâyi asbâûtin âle şedâyi felâ uksimu
bimevâkı-ınnucûm veinnehû lekasemün levta’lemûne azîm, innî
ulkiye ileyye kitâbün kerîm innehû min süleymâne veinnehû
bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn müsriîne tâ-iîyne bihakki sebâseb sebâseb sebâseb subûketün subûketün
subûketün tâkin tâkin tâkin matûkun matûkun matûkun
seydûketün seydûketün seydûketün ketahtamin ketahtamin
ketahtamin tekalkaletin tekalkaletin tekalkaletin tezelzeletin
tezelzeletin tezelzeletin hedâmin hedâmin hedâmin metâkin
metâkin metâkin eynerru-ûsül erbeatil mütevekkilîne aleyküm
eynel ecnâdil mugarrebeti eynennâriyyeti eyne benî gaylân eyne
zerdem eyne kerdem eyne hamîs eyne gasûbe eyne benî gâsub
eyne fetâriş eyne katâriş eyne kamâriş eyne aylûş eyne kemlûs
eyne alyiş eyne alyûş eyne acleyûş eyne gayrûş eynerrâkibü alel fîl
eyne sâhibü cebelidduhân eynel müteammim bissa’bân eyne zûb-ah sâhibürru-ûsül erbeati eyne kavmehû eynettayârîne beynes
semâi vel-ardi eyne zemzûm ecîbû ve accilû vahdurû veuhaddimû
bissem-i vettâati vef-alû mâ emertüküm bihî bihakki ruûsül erbeati
ecîbû eyyetühel hüddâmül mütevekkilîn entüm vecemîusseâ’lebetü
vettamâtametü vef-alû mâ emertürküm bihî min KEZÂ ve KEZÂ
bihakkirru-ûsül erbeati vebihakki sâsem sâsem asam asam
semçasem semâsem hüdâm hüdâm kamâm kamâm samdûğ
samdûğ samdûg samdûg şelûğ şelûğ şelîh şelîh şerîh şerîh ecib yâ
hüdâm bihakki mâzer ellezî amâmetühû mükelleletün biddevri
velyâkût vebihakkil vâhidil kahhârssamedüllezî halekas semâvâti
vel-ardi veahsâhüm adedâ, ecib yâ kemtam sâhibül kalemiüzzeheb
velmihberul fiddatüllezî tehâfehû cemîu ecnâdihî vekıyâdihî
bihakkillâhil hayyil kayyûm ellezî lem yelid velem yûled velem
yekün lehû küfüven ehad, velâ misâlün livasfihî, ecib yâ kasvere
ellezî izâ meşâ terte-idü minhü cemîul erkâni vetahda-u lehû
cemîu kıyâdihi bihakkillâhil kâhiru fevka ibâdihî vehüvel hakîmül
habîr, ecib yâ taykel elmühlikül lezî yuhavvifül âsî veyeşukkul
kıbbânî velkıffâri velâ yerüddü lehû kelâmun veyenfedü kelâmuhû
fȋ cemȋil a’mâli bihakkillâhillezȋ lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm
lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard,
menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim
vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve
hüvel aliyyül azîm, en te’sîrul hadîmi bimâ te’muruhû aleyhi velâ
tu’zûnî fî yakazatî velâ fî menâmî velâ fî leylin velâ fî nehârin
bihakki makâmiküm ve ecnâdiküm vebihakki uhûdiküm veeymâniküm vebihakkillâhi aleyküm ve evfû biahdillâhi izâ
âhettüm Veevfû bi’ahdillâhi iżâ âhedtum velâ tenkudû-l-eymâne
ba’de tevkîdihâ vekad ce’altumullâhe ‘aleykum kefîlâ innallâhe
ya’lemü mâ tef-alûn, Ves sâffati saffâ, Fez zâcirâti zecrâ, Fet tâliyâti
zikrâ, İnne ilâhekum le vâhid, Rabbus semâvâti vel ardi ve mâ
beynehumâ ve rabbul meşârık, İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi
zîynetinil kevâkib, Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid, Lâ
yessemmeûne ilel meleil a’lâ ve yukzefûne minkulli cânib,
Duhûran ve lehum azâbun vâsib, İllâ men hatıfel hatfete fe
etbeahu şihâbun sâkib, Ve-iż sarafnâ ileyke neferan mine-lcinni
yestemi’ûne-lkur-âne felemmâ hadarûhu kâlû ensitû felemmâ
kudiye vellev ilâ kavmihim munżirîn, Kâlû yâ kavmenâ innâ
semi’nâ kitâben unzile min ba’di mûsâ musaddikan limâ beyne
yedeyhi yehdî ilâ-lhakki ve-ilâ tarîkin mustakîm, Yâ kavmenâ
ecîbû dâ’iyallâhi ve âminû bihi yaġfir lekum min żunûbikum ve
yucirkum min ‘ażâbin elîm, Vemen lâ yucib dâ’iyallâhi feleyse
bimu’cizin fî-l-ardi veleyse lehu min dûnihi evliyâ ulâ-ike fî dalâlin
mubîn, Ve ’indehu mefâtihu-lġaybi lâ ya’lemuhâ illâ hu, ve
ya’lemu mâ fî-lberri velbahr, vemâ teskutu min verakatin illâ
ya’lemuhâ velâ habbetin fî zulumâti-l-ardi velâ ratbin velâ yâbisin
illâ fî kitâbin mubîn, Vekeżâlike nurî ibrâhîme melekûte-ssemâvâti
vel-ardi veliyekûne minel mûkinîn, hâzâ kitâbunâ yantiku
aleyküm bilhakki innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’melûn,
vekadabarrahmân esriû min kabli en yahsife bikümül ardü ve
accilû min kabli en yünezzile aleykümül melâiketü bilmahârîki ve
esriû min kabli en yünezzile aleyküm sâikatün misle sâikatü âdin
vesemûd, mâ tezeru min şey-in etet aleyhi illâ cealethü kerramȋm,
in kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ
muhdarûn, vebihakki sebâseb vehükmü kâzȋ veseyfin gâlibün
fekkû errumûze vehadarus sebâseb vaktaus selâsile ve ahrikul
hicebe vebelligul makâside ecib yâ centiyânul hadȋm veyâ
medhiracüt tavȋl enfezû ve esriû ve accilû vef-alû cemȋi mâ
emertüm bihȋ min KEZÂ ve KEZÂ bihakkirruûsül erbeati ecȋbû
yâ meâşeral afârȋti vel a’vânil hevâi biküm yerüffü vel arda biküm
tercifü verriyâha biküm ta’sifü vessemâe biküm takzifü ve
esmâullâhi muhȋtatün biküm muhattafetün leküm leyse leküm
minhâ melce-en velâ müncȋ velâ mülteci-en velâ berâhin leküm yâ
mağşeral cinni vel afârȋti vel a’vâni vessalâtȋn ve ehlür rütebi
ecmaȋn hattâ tesmeu kelâmȋ vetahdurû meclisȋ ve takdû hâcetȋ
vetef-alû mâ emertüm bihȋ yâ mağşeral afârȋti vel-a’vâni idribû
hayâmeküm vansibû kerâsȋküm ve ente’tûnȋ billezȋ ürȋdühû
minküm essâ-ate essâ-ate birrabbillezȋ halekaküm in küntüm
iyyâhu ta’budûn ecȋbû yâ ma’şeral ervâhurrûhâniyyetü vel afârȋtü
vel-a’vân inküntüm tahta aktâris semâvâti vel-ard bihakki men
kâle lissemâvâti vel ardi i’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine
lillâhi’r-rabbil alemîn, eynellezîne yatîrûne fil hevâ eyne sâhibül
cevâdil ebyad eyne sâhibüs sevbil ezrak eyne sâhibül bagletişşehbâi
eynellezîne yenezzilûnel cibâle veyemneûnettaâme veşşerâbe, eyne
şemhûreşittayyâr, eyne süfyânül esved eyne meymûnel gamâm
eynel mulûkurrûhâniyyetü ecîbû biizzetillâhi venfezû ve esriû ve
accilû bihayliküm vericâliküm vehüddâmiküm veşuyûhiküm
veşebçaniküm inküntüm fissemâi fenzilû ve inküntüm fil ardi
fahricû bihakki lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh, berîhin
berîhin şerîhin şerîhin ma’hârîhin ma’hârîhin la’cehin la’cehin lâ
te’külû velâ teşribû hattâ takdû hâcetî bikülli mâ emertüm bihî ve
in ebta’tüm ve ahleftüm annî fekad istehze’tüm bihakki ve ene
berîün minküm veyestahlifü rabbî lihâcetî kavmen gayraküm ve
entüm ta’lemûn, mâ yecidü biküm minel azâbi vel-intikâm,
heyremin heyremin herâmin herâmin hedâmin hedâmin tekmâlin
tekmâlin tehâlin tehâlin ecib yâ mâzer ve’mur yâ kasvere
vetevekkel yâ taykel ve uhaddim yâ kemtam bârekallâhu fîküm
vefîmen etâ-allhu rabbehû vehaşiye elmü azâbehû ahrikul hicebe
vekşifül estâra vebeddelû lenâ elkâgıde dirhemen alâ sikketi
sultâninâ hâzâ ve emîrunâ hâzâ ahrikû veskamû vemradû külle
şeytânin mâridin vekülle mâni-in alâ külli kenzin ve defînin ev
tılsımin ev akdin ev sihrin biiznillâhi teâlâ vazherû lî külle
hafiyyetin vebeyyinû lî külle gâibin vekûnû fî makâmî ma’lûmîne,
vekşifû lî külle mâ semmeytümûhu leküm keşfen beyyinen hattâ
efhimhü dûne eşkâkin velâ reyben velâ iz-âcen vahdurû lî sâhibü
külle yevmin minküm mehmâ da’vetüküm biemrin ev süâlin ve
kûnû fî kazâi hâcetî müsri-îne tâi-îne ve min külli adüvvin
sellataküm aleyhi müntekimîne ve’murul hâdimü lihâzihidda’veti
lâ yufârikunî veyef-alu cemîu mâ êmuruhû bihî tevekkelû yâ
huddâmü hâzihil esmâ-i bil huzûri ilâ hâcetî bihakki hâzihil esmâi,
vebihakki ilâhüküm veseyyidüküm ve hâlikuküm elhayyul
kayyûmul kebȋrul müteâl, esriû fȋ külli mâ emertüküm bihȋ min
nefhin vemarazin ve sıdâin veremedin vedarbânin ve teslȋtin ve
recemin ve katlin ve kat-in ve hatfin ve fez-in ve celbinnisâi ver
ricâli vetemrȋrütta-âmi veşşerâbi ve tenkȋlül ahbâri min mekânin
ilâ mekânin vecelbütta-âmi veşşerâbi vehezemil cuyûşi vetagvȋril
miyâhi minel ibâri vegayrihâ ve vatkinnȋrâni ve tayyul ardi ve
akdül elsünü velkâgızıyyetü vecemȋi mâ emertüküm bihȋ
bihakkirruûsül erbeati mimmâ zekertürhû leküm vemâ lem
ezkürhü leküm bihakki edemin edemin edemin erdâmin erdâmin
erdâmin sâremin sâremin sâremin sebâsebin sebâsebin sebâsebin
vahküm kâdȋ veseyfü gâlib uhdurû vakherû külle cebbârin anȋdin
veşeytânin merȋdin vebeyyinû lȋ burhânel icâbete bihakkıssebâseb
velgayâheb sêmin sêmin sêmin herâmin herâmin herâmin
hedâmin hedâmin hedâmin bihakkınnûru vennȋrân vebihakkil
uhûdu vel-ȋmân vebikefetil mȋzân vebil hıcril esvedi vebil burhân
vebihakki safâ safâ safin safin sâfin sâfin sâfin eyne derdem eyne
kerdem eynel gavâsȋn eyne benȋ şemercel eynesselâtȋn eynel
gâvûn eynel kıyâd eynel cinâd eyne sâhibüşşems eyne sâhibüş
şehȋki vezzehȋk vennehȋk vezzeȋk eyne hardiyân eyne serhân
vekkelül hadȋme ve’murul huddâme bikülli mâ emertüküm bihȋ
bitevkȋlüküm aleyhi veyenfezû lȋ KEZÂ ve KEZÂ bihakki mâ
tekellemtü bihȋ aleyküm vebihakkirruûsül erbeati
vebihakkissebâsebisseb-ati elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâ-ate
essâ-ate inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemȋun ledeynâ
muhdarûn, innehû min süleymâne ve innhû
büsmillâhirrahmânirrahȋm, ellâ ta’lû aleyye ve’tûnȋ müslimȋn,
sâmi-ȋne müsriȋne tâiȋne mutȋ-ȋne lillâhi rabbil âlemȋn
vebihakkillâhi vemelâiketühü ve kütübihȋ verusulihȋ heyâ el-acel
elvâhan essâ-ate

Buda kasemi şerifin zecridir.

Yâ Allâhu yâ Allâhu yâ hayyu yâ kayyûm yâ selâmu yâ mü’minü yâ müheyminü yâ cebbâru yâ mütekebbiru kehtin san-in danfakin takdû min külli adüvvin vebihakkissebâsebüsseb-ati ve bihakki emȋnin kenȋsânin tagyânin selhemin bimelhemin melhemin eşlȋhin levdehin yâsȋn mebyesûmin bimelfȋmin bimahcin berûkin nûri zâtihȋ berûkin tâiȋne lillâhil vâhidil kahhâr el-acel yâ burkân ehȋlin heyşehehin batalen melûcin lelhâbin velâhavâtenhȋlen şehȋlen asfen safȋkin tafȋfin menzûfin hutâbin bitakaddesin Ve ’indehu mefâtihu-lġaybi lâ ya’lemuhâ illâ hu ve ya’lemu mâ fîlberri velbahr vemâ teskutu min verakatin illâ ya’lemuhâ velâ habbetin fî zulumâti-l-ardi velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn

Kaynak: gencine esrar
 
Son düzenleme: