Dua Muhyiddin ibni Arabî (k.s) Haftalık Mühim Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün mevcûdâtı kabza-ı tasarrufunda bulunduran Yüceler Yücesi Rab! Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ardına kadar açan Müfettihu’l-Ebvâb! Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp, eşya ve hâdiselere her an hükmeden Müsebbibü’l-Esbâb! Talebinden bile aciz olduğumuz lütuf kapılarını biz nâçâr kulların için de aralamanı; dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek şekilde sebepleri bizim için de musahhar kılmanı diliyoruz Bizi sadece Senin hoşnutluğuna götürebilecek işlerle meşgul olan, adaletine nihayetsiz güven ve itimat içinde bulunan, Senin kapından başka kapılarda dilencilik yapmayan, Sana yürekten inanan, Senin için olmadıkça insanların arasına katılmayan, hükmüne gönülden boyun eğip yürekten râm olan, birer imtihan vasıtası sayılan musibetlere karşı sabır kalesine sığınan, gece-gündüz ulu dergâhına el açıp yana yakıla yalvaran, dünyanın dünyaya bakan bütün yönlerinden uzaklaşıp âhiret iştiyakıyla yanıp tutuşan, hüşyar bir kalble sürekli Sana teveccühte bulunan, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını hep ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle. “Ya Rabbenâ! Resûllerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin mükâfatları lutfet; bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme! Vaadinden dönmek kendisi için muhal olan yegâne zât Sensin!”
Allahım! Tevfîkini refîkimiz, sırat-ı müstakîmini de her zaman tarîkimiz eyle.
Allahım! Bizi hoşnut olduğun maksatlarımıza ulaştır ve tevbelerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki Sen, tevbeleri kabul eden merhameti sonsuz bir Tevvâb ü Rahîm’sin.
Allahım! Seninle sabahladık, Seninle akşama erdik, Senin iznin ve inayetinle yaşar ve yine öyle ölür, neticede de Sana döneriz.
Allahım! Bizi hakkı hak görüp ona ittiba etmeye, bâtılı bâtıl bilip ondan da uzak durmaya muvaffak kıl. Canlarımızı Müslüman olarak al ve bizi salihler zümresine dâhil eyle. Olup biten her şeyin şerrinden bizleri koru. Zalimlerin kötülüklerini bizden uzak tut. Ve bizi müminlerin dualarına ortak eyle
Allahım! Ümmet-i Muhammed’i mağfiret buyur.
Allahım! Ümmet-i Muhammed’e merhamet eyle!
Allahım! Ümmet-i Muhammed’in önündeki yolları bir kez daha aç.
Allahım! Ümmet-i Muhammed’in kalblerini her şeyin en doğru ve en güzel olanına aç.
Allahım! Ümmet-i Muhammed’i muhafaza buyur.
Ey tevbe eden kullarını çok seven Allahım! Bize de tevbe yollarını göster ve yaptığımız tevbelerimizi kabul buyur. Ey korku yaşayanlara emniyet vaadeden, bizi de emîn kıl. Ey yolunu şaşıranlara doğru yolu gösteren, bize de o dosdoğru yolu göster. Ey dalâlete düşenleri hidayet eden, bizi de hidayet buyur ve hidayetimizi artır. Ey rahmet dilenenlerin imdadına merhametiyle yetişen, bizim imdadımıza da yetiş. Ey ümitsizlik yaşayanların biricik reca ve ümit kaynağı; ümidimizi kaybetmekten bizi koru. Ey isyankâr kullarına rahmetiyle muamelede bulunan; bizi de rahmetinle sarıp sarmala. Ey günaha düşenleri bağışlayan; bizim günahlarımızı da bağışla. Seyyiâtımızı affet ve bizi iyilerle beraber yanına al.
Allahım! Günahlarımızı yarlığa.
Allahım! Ayıplarımızı ört.
Allahım! Kalblerimizi muhafaza buyur.
Allahım! Sadr u sinelerimize inşirah bahşet. Ey gizli ve sürpriz lütufların sahibi Allahım! Bizi korktuklarımızdan emin eyle. Ey Yüce Allahım! İşlerimizi kolaylaştır.
Allahım! Bizi, anne-babamızı ve onların anne-babalarını, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, yakınlarımızı, toplum ve milletimizi, kardeşlerimizi, üzerimizde herhangi bir hakkı olanları ve bütün ümmet-i Muhammed’i mağfiret buyur. Ey nimet ve feyizlerini başımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdıran Feyyâz-ı Mutlak! Ey Erhamürrâhimîn! Rahmetinle bizi bütün bela ve hastalıklardan muhafaza et ve Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve iyilerden iyi, paklardan pak âl ü ashâbına salât ve selâm eyle.