Hizbul Hasin Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
logo.png


Bismillahirrahmanirrahim,

Sağıma Bismillah, soluma Bismillah, arkama Bismillah, önüme Bismillah, üstüme Bismillah. Allah'ın adıyla korunduk Onun muhkem korumasına dehalet ettik, aşılmaz kalesine gizlendik, güzel isimleri ile donandık, Celil isminin nurlarının sırrına büründük; Kavî ve Kahir isimlerinin imdadı kuvveti ile üstün geldik, cin, ins ve sair mahlûkattan düşmanlarımıza galip geldik, onlardan gizlendik, onlara üstün geldik ve muzaffer olduk.

Celâl ve İkram Sahibi, Hayy, Kay-yûm, En Büyük ve En Yüce isimlerinin yüksekliği ve güzelliğinin celâli zırhı ile korunduk. Yüce kelâmının esrar nurlarının göz alıcı parlaklığı ile düşmanlarımızdan gizlendik ve onlara sarıldık, güzel lütfunun gizliliğine tutunduk. O'nun kuvvetli güç kaynaklarına sığındık; Ona dayandık. Onu kendine mahsus hamd ile tesbih ederiz. "Onun hiç misli yoktur; O, Semî ve Basîr'dir." Fettâh, Alîm, Basit, Muizz, Cevâd, Kerim, Âlî, Azîm'dir. Allahım, tam kelimeler, muazzam isimler, nuranî harfler, münzel kitaplar, açık-beyyin âyetler adına,..

...Hazîre-i Arş-ı Azîminden vürud edip gelen heybet ve celâlin, kudretin ve azametin hürmetine, şerefli huzur, pâk şeriat, beş vakit namaz, esrar ve rahmetin seçkin kullarınla irtibatı hürmetine, isimlere ve harflere tevdî buyurduğun hususiyetler ve esrar hürmetine; yâ Rabbi, peygamberlerin Sana ne ile dua etmişlerse onun hürmetine ve Arşının taşıyıcıları, mukarreb meleklerinin Seni tesbih-ü temcîd ettikleri şey hürmetine; bizi cinlerden, insanlardan, bildiğimiz ve bilmediğimiz diğer âlemlerden, her türlü düşmanlardan korumanı ve sığınak altına almanı diliyoruz.

(Allahım,) bizi her kötülükten korunmuş, heybet nurunun denizine dalmış ve tarafından Ruhu'l-Kudüs'le desteklenmiş olarak yenilmez ve her kötülükten korunmuş olarak aşılmaz, üstün, sağlam hazinelerinin nurlarının medet verici sırrına idhal eyle. Allah’ım, bizim velimiz, yardımcımız, kefilimiz, vekilimiz ve her türlü şeyimize yetenimiz ol; rahmetinle, fazlınla, ihsanınla ve lütfunla koruyucumuz ol; bütün mahlûkatını bize itaatkâr kıl; kalblerinin zimamı elimizde, yanlarında sevilen, i'zaz ve ikram görür ve heybetli olalım; emrimize karşı gelmesinler, onlardan bir kötülük görmeyelim; büyük muhabbet, ülfet, sevgileri sebebiyle eziyetlerinden masum olalım.

Bu şekilde bizi şerefli huzuruna yakın, pâk şeriatına tutunmuş ve envârının feyezanı ile fazlından kalbimize atacağın hikmet ve ilimlerle donanmış eyle. Allahım, ucb, kibir, riya, nifak ve gizli şirkten bizi koru; her türlü kirden, sürçmelerden, gizli ve açık ayıplardan bizi temizle; kabir azabından ve fitnesinden bizi emin kıl ve hayatımızı Sana itaatle geçirt. Bize ledünnî ilminde anlayış ihsan et ve bizi sâlih kullarına, abdallara ve sıddıklara arkadaş eyle. Yâ Erhamerrâhimîn, rahmetinle bizleri de onlardan eyle.

Allahım, bizi her türlü belâdan uzak tut ve her türlü tehlikeden koru. Bizi aşağılık mahlûklardan eyleme, muhabbet şarabından bize kana kana içir ve bizi ümid kesenlerden eyleme. Yâ Hû, yâ Hû, yâ Hû, Âhiyyen, Şerâhiyyen, ey kat'î hüccet sahibi, ey kudret ve azamet sahibi, yâ Hâyy, yâ Kayyûm, ey Celâl ve İkram sahibi! İlâhî, şanın ne yüce, saltanatın ne aziz! Allahım, Senin inayetinle konakladık; Sen konuk ağırlayanların en hayırlısısın. Sana sığındık; Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Senin inayetinle sırat-ı müstakimine ulaştık.Her türlü kötü şeyin şerrine karşı Sen bize kâfi gel Allahım.

Dualarımızı lütuf, riayet, büyük bağış, ihsan, cömertçe kabul ve huzuruna ulaşan terakkilerle birlikte kabule karîn eyle. Bizi hitabını dinlemeye ehil yap, ey duaları hemen kabul eden, ey örneksiz-eşsiz yaratan, ey dereceleri yükselten. Ey dillerin farklılığına rağmen her türlü sesi işiten, Senden korunma, emniyet, selamet, lütuf, bereket ve kanaat istiyoruz.

Fazlınla bizi Senden başkasına yalvarıp yakarmaktan müstağni kıl. Ya Erhamerrâhimîn. (3 defa)

"Selamün kavlen min rabbir rahim" (19 defa)(Yasin-58)


Berr ve Rahîm Allah'ın salavâtı, zikredenler Allah'ı zikrettiği, gafiller Onun zikrinden gafil olduğu her an, her saniye, nefesler, anlar, yağmur taneleri, bütün nebatat ve kâinatta bulunan her şey adedince seyyid, kâmil, fatih, hatim ve nübüvvet silsilesinin son halkası Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun âl-ü ashabı, zevceleri ve zürriyeti üzerine olsun. Hamd Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.