Hizb-ud’Devr’ul A’lâ Duası:

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Devri Alâ Duası’nın Faziletleri

Bu hizb-i şerif, yani devri ala duası Kutbür Rabbâni Seyyidinâ Muhyiddin-i Arabî Kuddise Sirrûh Hazretlerinin tertip buyurdukları son derece kıymetli, tesirli, bir dua hâzinesidir. Bu hizb-i şerife: “Duâül İnâye ve Sehmil Vikâye” de denir. Hassaları pek çoktur.
Aç okursa doyar. Fakir okursa servet ve zenginliğe erişir. Hapis okursa selamete erer. Çok kimseleri ipten almıştır. Bu kıymetli duayı vird edinen kimseyi herkes sever. Hürmet eder. Mertebesini Cenabı Hakk her an yükseltir. Kendisini her türlü kötülüklerden korur. Düşman şerrinden ağrı ve ıstıraplardan uzak tutar. Dualarını kabul buyurur. Hacetlerini isaf eder. Çocuklara musallat olan ümmü sübyan, romatizma, kanser, delilik gibi dert ve belalardan korunur. Sihir tutmaz, evvelce yapılmışsa bozulur. Kendisine ilim ve zihin açıklığı yerilir. Hafızası kuvvet bulur. Rızkı bol ve malının bereketi çok artar.​
Belâ, kıtlık, yoksulluk görmez. Devlet erkânı yanına gittiğinde hacetleri giderilir. İnsanların muhabbet için, dil bağı için, hamilenin çocuğunu muhafaza ve düşük yapmaması için, nazar için, insanlar ve cinlerin zararlarından korunmak için, gece ve gündüz gelen evhamlar için, zehirli ve zararlı olan hayvanların zararlarından korunmak için, rızkın ziyade olması için, şer ve zararları asan etmek için, deniz ve kara seferlerinde selamet için, bedene arız olan cümle illetlerin defi için, düşmana galebe ve zafer için okunur.
Kim bu duayı evine asarsa yangın olmaması ve hırsız girmemesi için gayet koruyucu ve denenmiş bir duadır.
“Estağfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâilâhe illâhû el-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyh”(7 defa)
Fatiha-İhlas- Felâk- Nas (1 defa)
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed! (21 defa)
Ayetel Kürsi (1 defa)
Elhamdulilahi rabbil âlemin vesselatu vesselâmu âlâ Rasuline Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmain.(1 defa)
El hamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn. Huvellezî halakakum min tînin summe kadâ ecelâ, ve ecelun musemmen indehu summe entum temterûn. Ve huvallâhu fîs semâvâti ve fîl ardı, ya’lemu sırrakum ve cehrekum ve ya’lemu mâ teksibûn. (Enam 1, 2, 3)
Bismillahirrahmanirrrahim* Allahümme inni es'elüke en tağmiseni fi hazel lücceti bahra ehadiyyetike ve tamtame vahdaniyyetike hatta ahruce ila siati fedai rahmetike ve fi vechi lemeanül kurbi min asari rahmaniyyetike mehaben bi heybetike azizen bi inayetike kaviyyen bi ızzetike ve elbisni hıleal ızzi vel kabuli ve yessir li menahicel vasli vel vüsuli ve tevvıcni bi tacis sekineti vel vekari ve ellif beyni ve beyne ahbabike fi darid dünya ve daril karari vec'alli min ismikel azıymil a'zamil mutlaki satveten ve heybeten tenkadü li biha cemiul kulubi vel ervahu ve tahdau li bihen nüfusü vel eşbahü ya malikü zellet lehu rikabül cebabirati ve hadaat lehül ferainetü ya maliked dünya vel ahirati ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziymi ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme vel hamdü Iiliahi rabbil alemin.
Bismillâhirrahmanirrahim (21 defa)
1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î Bismillâh(Fatiha/1)
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,fi meknûni ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllah (Kehf/39)
3) Ve esbülillahümme Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î Veatesımû bihablîllâh (Alî imrân/103)
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,aleyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î izz-î azamet-î "Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi (Araf/26)
5) Ve eiznî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîbu,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî, bi kilâet-î iğâset-î iâzet-î Ve leysa bi darrihim şeyen illâ biiznîllâh (Bakara/102)
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi esmâ-îke ve âyatike ve kelimât-ike min şerr-eşşeytân vessultan fe in zâlimin ev cebbârin biğâ aleyye Ahâzetuhû ğâşiyetün min azâbîllâh (Yusuf/107)
7) Ve neccinî Yâ Muzillu,Yâ Muntekimu,min abîdîke-zzâlemeti aleyye ve evânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâh ve hateme alâ semîhî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveten Femen yehdîyhî min badillâh (Casiye/23)
8) Vekfinî Yâ Kâbizu,Yâ Kahhâru,hadîate mekr-îhîm vardudhûm annî mezmûmîne mez’umine medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î Fe mâ kâne lehû min fietin yensurûnehû min dûnîllâh (Kasas/81)
9) Veeziknî Yâ Subbûhu,Yâ Kuddûsu,lezzet-e münâcât-î Akbil velâ tehaf,inneke minelâminîne bi fadzlîllâh (Kasas/31)
10) Ve ezikhûn Yâ Dârru,Yâ Mumîtu,nekâl-e vebâl-î zevâl-î Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû,velhamdülillâh (Enam/45)
11) Ve eminnî Yâ Selâmu,Yâ Müminu,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î Lehümül büşrâ fil hayâtiddünyâ ve filâhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh (Yunus/64)
12) Ve tevvicnî Yâ AzîmuYâ Muizzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î izz-i azamet-î Ve lâ yahzünke kavlühüm,innel İzzete lillâh (Yunus/65)
13) Ve elbisnî Yâ Celîlu,Yâ Kebiru,hilat-e celâl-î cemali kemali ikbâl-î Felemmâ raeynehû ekbernehû ve kataâğne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâh (Yusuf/31)
14) Ve elki Yâ AzîzuYâ Vedûdu,aleyye mahabbeten minke tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü cemi ibâd-îke b-il mahabbeti vel mevazzeti ve-l meveddeti min tatîf-î teltîf-î Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh (Bakara/165)
15) Ve Azhirullahümme aleyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsârü esrâr-i envâr-î "Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin alâl müminîne eizzetin alâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi (Maide/45)
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î "Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh (Âl-î imrân/20)
17) Ve cemmilnî Ya Cemilu Yâ Bedîa-ssemâvati vel arz Yâ Zelcelâli vel ikrâmi bil fesâhati vel belâğeti vel berâti "Vehlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî”(Taha/27)
18) Bi rikkat-î rafet-î rahmet-Î "Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
19) Ve kallidnî Yâ şedîdel betşi Yâ Cebbâru,seyfel heybeti vel kuvveti veşşiddeti vel menati min besi ceberûtî izzeti azameti "Ve mennasru illâ min indillâh (Enfâl/10)
20) Ve edim aleyye Yâ Bâsitu,Yâ Fettâhu,behcete meserreti "Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî” (Tâhâ/25-26) Biletâifî avâtifi "Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)Ve bişairi beşâirî Yevmeizin yefrehul müminûne bi nasrîllâh” (Rum/4,5)
21) Ve enzilillâhümme Yâ Latîfu,Yâ Raûfu,bi kalbîyel îmâne vel itmınne vessekînete vel vakara liekûne minellezîne âmenû Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikrîllâh” (Rad/ 28)
22) Ve efriğaleyye Yâ Sabûru,Yâ Şekûru,sabr’ellezîne tedarraü bi sebâti yakînî temkînî "Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâh (Bakara/249)
23) Vahfeznî Yâ Hafîzu,Yâ Vekîlu,min beyn-i yedeyye ve min halfî vean yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î "Lehû muakibâtün min beynî yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
24) Ve sebbitillâhumme Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebbetel kâile "Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’**/81)
25) Vensurnî Yâ nimel Mevlâ ve Yâ Nimennasîr,alâ adâî nasrellezî kîle lehû Etettehizünâ hüzûven kâle eûzu billâh” (Bakara/67)
26) Ve eyyidnî Yâ TâlibuYâ Ğalibu,bi teyîdî Nebiyyike seyyidine Muhammedin Sallallahû Aleyhî ve Sellem el-mueyyedi bitazîzî tevkîr-î "İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiren ve nezîren lituminû billâh” (Fetih/8-9)
27) Vek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,şarrel ada vel esvâi bi avâidi fevâidi faraidi Lev enzelnâ hazel Kurane ala cebelin lareeytehû hâşiaan mutesaddian min haşyetillâhi” (Haşr/21)
28) Vemnin aleyye Yâ Vehhâbu,Yâ Rezzâku,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î tedbiri teysîrî teshîr-i "Kulû veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
29) Ve el zimnî Yâ Vâhidu,Yâ Ahâdu,kelimetet takvâ kemâ elzemte biha Hâbibeke seyyidene Muhammeden Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem haysu kulte Fağlem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
30)Ve tevellenî Yâ Velîyu,Yâ Alîyyu,bilvilâyeti vel inâyeti verriâyeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâd-î imdâd-î Zalike hayrun zalikel fadlu minalâh”(Yusuf/38)
31) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyyu,Yâ Kerîmu,bis seâdeti vessiyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte bihi ellezîne yeğuddûne asvâtehum inde Rasûlûllâh
32)Ve tub aleyye Yâ Tevvabu,Yâ Rahimu,tevbeten nesûhen liekûne min ellezîne İzâ fealü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfiruzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
33) Vahtim lî Yâ Rahmanu,Yâ Râhîymu,bi husnî hâtımetinnâcîne ver râcînellezine kıle lehum "Kul yâ ibâdiyellezîne esrefû alâ enfusihîm lâ taknetû min rahmetîllâh” (Zümer/53)
34) Ve eskinnî Yâ Semîu,Ya AlimuYâ Karîbu,cennâti adnın yuiddet lil muttekîne Davâhum fihâ subhânekellahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru davâhum enilhamdulillâh” (Yunus/10)

SON DUA

Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Nâfiu Yâ Nâfiu Yâ Nâfiu, Yâ Rahmânu Yâ Rahmânu Yâ Rahmânu Yâ Rahîmu Yâ Rahîmu Yâ Rahîmu
Es’elukellahumme bi hurmetî hâzîhîl Esmâi vel Âyâti vel kelimâti en tecalali min ledunke sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve ilmen azizen ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve mülken fil firdevsi kebiren ve Subhanallahi ene minel müşrikin ve salatan ve selamen daimeyni yedumeni bi devamike ve yebgayani bibgaike ala seyidine Muhammedin nebiyyi ummiyyi ve ala ve alihi tayyibenet tahirine ve sahbihil kerimil berarati ecmain.Amin Amin
Ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahimi İrfaillahümme gadri veşrahsadri veyessir emri verzuğni min haysü la ah tesibu bi fadlike ve keramike ve ihsanike ya men hüve hüve Kef ha ya ayn sad,ha mim ayn sin kaf.Ve eselüke bi cemalil ve izzeti ve celalin heybeti ve izzetil kudreti ve ceberutil azameti en tecaleni min ibadikel salihin Ellezine la havfün aleyhim vela hum yahzenuna bi emnillah.
«Elem neşrah leke sadrak. Ve veda’nâ anke vizrak. Ellezî enkada zahrak. Ve rafa’nâ leke zikrak. Fe inne meal usri yusrâ. İnne meal usri yusrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab.»(3 defa)
Salavât-ı Şerife:
Allahümme salli a’lâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin salâten tuhillu bîhâl u’kede ve tuferricu bihalkerbe ve teşrehu bihâ-s sudûre ve tuyessiru bîhâ-l umûre fi-ddunya vel âhireti ve a’lâ âlîhî ve sahbîhî ve sellem.(3 defa)
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (a. s. ) ’a Efendilerimize,Ashabına Ehl-i Beytine ve Muhyiddin İbni Arabi,Abdülkadir Geylani Hz. lerinin,Hızır-İlyas Peygamberlerin,Daniel Nebinin,gelmiş geçmiş Enbiya, Evliya, Salih kullarının, ruhu şeriflerine, benim,babamın,dedemin,geçmişlerimin ruhuna hediye ediyorum Kabul eyle Ya Rabbi.
Not:Anlamına baktığımızda bu duanın Şeyhül Ekber'den başkasına ait olamayacağını kavrayabiliriz,her beyiti Kuran- ı Kerim'den süzülüp geldiğini görebiliriz.(Allah sırrını takdis etsin).