Hizbü’l-Feth Duası

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.pngRahman ve Rahim Allah'ın adıyla

Ey sevdiği kullarına art arda kapılar açan Güzeller Güzeli Yüce Yaratıcı! Kapının bu muhtaç bendelerine aksine ihtimal vermeyecek kuvvette bir iman, şirkin şemmesi bile bulaşmamış durulukta bir tevhîd ve ma'siyet isi-pasıyla kirlenmemiş bir kulluk bahşet. Zât-ı Eceli ü Âlâ nı bize öyle bir muhabbetle sevdir ki, o muhabbete başka hiçbir yabancı mülahaza karışmasın ve sinelerimize öyle bir mehafetullah hissi at ki, onda sadece Sana duyulan saygının izleri bulunsun. Gönüllerimize, Senin ezelden ebede hep münezzeh ve müberrâ bir Kuddüs olduğunu duyur. Rabbimiz! Senden, Senin rahmetinden şirkin tozuyla bile bulanmamış saflıkta bir yakın dileniyoruz. Hiç şüphesiz Sen Zâtında mukaddes, her türlü kemâlâtı cami ve olmuş-olacak, cüz’î-küllî her şeyi bilen Ulular Ulusu bir Zâtsın. Ne olur, bize de esrarını duyur ve duyurduğun o esrarı ağyara açmaktan bizi muhafaza buyur.

Rabbim! Doğrusu nefsime pek zulmettim. Günahımı bağışla ve içimi Sana karşı takva hisleriyle doldur. Her türlü günah, tasa, gam, darlık, unutkanlık, şehvet, rağbet, korku, hayal, düşünce, irade, amel, gaflet, hüküm ve emir hususunda bana nasıl davranmam gerektiğini lütfen irşad buyur. Senin ilmin her şeyi kuşatmış, kudretin de bütün varlığı kahrı altına almıştır. Kâinatta Senin yüce muradına râm olmayacak hiçbir nesne düşünülemez.

Allahım! Gücüm yettiğince günahlardan kendimi tecerrüt edip gönlümü sadece Sana bağlamaya çalışıyorum. "O'ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir."

Lâilâheillallah, kelime-i tevhidi, Allah'ın levhinin nurudur.
Lâilâheillallah, O’nun kaleminin nurudur.
Lâilâheillallah, O’nun Resûlü'nün nurudur.
Lâilâheillallah, O’nun Resûlü'nün sırrının nurudur.
Lâilâheillallah, O’nun Resûlü'nün zâtının sırrının nurudur.
Lâilâheillallah, Âdem (aleyhisselâm) Halîfetullah.
Lâilâheillallah, Nûh (aleyhisselâm) Neciyyullah.
Lâilâheillallah, İbrahim (aleyhisselâm) Halîlullah.
Lâilâheillallah, Mûsa (aleyhisselâm) Kelîmullah.
Lâilâheillallah, İsa (aleyhisselâm) Ruhullah.
Lâilâheillallah, Muhammed (aleyhissalâtü vesselam) Habîbullah.
Lâilâheillallah, enbiya (aleyhimusselâm) Hâssatullah.
Lâilâheillallah, evliya (kaddesallahuesrarahüm) Ensârullah.

Allah'tan başka ilah yoktur; O Rab, Melik, İlah, Nur ve Hakk-ı Mübîn'dir. Allah'tan başka ilah yoktur; Melik, Latif, Rezzâk, Kaviyy, Aziz ve en sağlam gücün yegâne sahibi O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur; her şeyi yaratan O, Vâhid ü Kahhâr O, semavât u arzın ve ikisi arasındakilerin Hâlikı O, Aziz ü Ğaffâr da O'dur. Ondan başka ilah yoktur; Sübhan'dır O; yedi kat göğün ve Arş-ı Azîmin Rabbidir. Elbette bütün hamd ü senalar yalnız O'na aittir. Öyleyse bütün müminler, "Bismillah vebillah ve minallah ve ilallah ve alellah" deyip Allah'a tevekkül etsinler.

Allahım! Sen bana yetersin. Ben yalnız Sana inandım ve Sana dayandım. Havl ve kuvvetin biricik sahibi Sensin. Senin yardımınla Sana teveccüh ve tevbe ediyorum. Şayet Sen içime Sana yönelme hislerini atmasaydın, ben Sana asla tevbe edemezdim. Ne olur, muhabbeti, Senin muhabbetine vesile olmayanların sevgisini kalbimden söküp al. Bütün âzâlarımı Sana muhalefete düşmekten muhafaza buyur. Şayet Sen beni görüp gözetmez, koruyup kollamazsan, yemin olsun ki, ben kendimi de, çevremdekileri de helake sürükler ve nihayet altından kalkamayacağım bir hüsran ve kayıpla karşı karşıya kalırım.

Allahım! Gazabından rızana, azabından afiyetine, Senden Sana (celâlinden cemâline) sığınırım. Zâtını senâ ettiğin ölçüde Seni senâ etmekten aciz olduğumu da itiraf ederim. Zaten Sen senâ edilemeyecek kadar yücesin. Ulu Zâtını sena için kullandığımız ifadeler de Senin keremine birer işaretten başka bir şey değildir. Zira Sen, onları Resûlu nün lisanıyla bizlere armağan ettin ki, o mübarek kelimelerle, Senin kadrinin sonsuzluğu ölçüsünde değil de, bizim acizliğimiz nispetinde Sana kulluğumuzu ikrar edebilelim. Şüphe yok ki Sen, nezdine sunulan minnacık ihsanlara bile şanına yaraşır büyük ihsanlarla mukabelede bulunursun.

Ey her şeyin, yaratmasıyla varlık sahasına çıkabildiği, kayyûmiyetiyle ayakta durabildiği ve âkıbet yine Kendisine avdet edeceği Yüceler Yücesi Zât! Üstad hürmetine, dahası Nebiy-yi Hâdî Hazreti Ruh-u Seyyidi'l-Enâm (aleyhi elfü elfi selam) hürmetine, dahası Senin yüce nezdinden O Nebiler Serverine akan esrâr hürmetine, dahası, Kelâm-ı Kadîm'in olan Kuran-ı Mübîn âyetlerinin tâcı hürmetine, dahası Seb'u'l-Mesânî ve Kuran-ı Azîm hürmetine, dahası bütün münzel Kütüb-ü Mukaddese hürmetine, dahası kendisiyle Semi' u Alîm Rabb'e sığınıldığında ne yerde ne de göklerde hiçbir şeyin zarar veremediği İsm-i Azam -ki o Hüve'dir- hürmetine, dahası, "De ki: O, Allah: gerçek İlahtır, Birdir. Allah Samed’dir. Ne doğurdu, ne de doğuruldu. Ne de herhangi bir şey O'na denk oldu." hakikatini en vâzıh şekilde ortaya koyan İhlâs sûre-i çelilesi hürmetine gaflet, şehvet ve ma'siyete mağlup düşmekten bizi koru ve geçmişteki hatalarımızı affet. Dünyada yahut âhirette, haklı veya haksız olarak bizden bir talepte bulunan mahlûkatına karşı her zaman bizim yanımızda ol. Şüphesiz en vâzıh ve en güçlü deliller Senin nezdindedir ve Senin kudretin her şeye yeter.

Ya Erhamerrâhimîn! Bize rızık endişesi ve yarattıklarının korkusunu yaşatma. Bizi hep sıdk yolunda yürüt. Hak yolda her zaman yardımcımız ol. Cennete doğru giden yolda her türlü tasa, gam ve korkudan emin kıl ve bizi Cennet'inle serfiraz eyle. Üstümüzden, altımızdan gelebilecek her türlü azaptan bizi sıyanet buyur. Bizi gruplara ayrılmak ve birbirimize intikam nazarıyla bakmakla imtihan etme. Bizim bilemediğimiz, bilemediğimizden dolayı da diyemediğimiz fakat Senin ilminin taalluk ettiği olmuş ya da olacak daha başka hususlarda da Sen bize yar ve yardımcı ol Allahım! Hiç şüphe yok ki, Sen her şeye gücü yeten bir Kudreti Sonsuzsun.

Melik, Hak ve Hallâk olan Rabbim Sübhan'dır, bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve topyekün kemâl sıfatlarıyla muttasıftır. Sübhan'dır, O her şeyi en güzel şekilde yaratan ve rızıklandıran Hallâk u Rezzâk. Hem gayb hem de şehadet âlemlerini bilen Yüce Allah, müşriklerin Kendisine isnad ettikleri nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir. Sübhan'dır, O izz ü ceberût ve mülk ü melekûtun yegâne Sahibi. Maddî-manevî hayat veren Muhyî, verdiği hayatı alıp öldüren Mümît Sübhan'dır. Hayatı Kendinden, ebedî hayy olan Hayy Sübhan'dır. Sübhan'dır, O Melik ü Kâdir. Sübhan'dır, O Azîm ü Kâhir. "O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır." Varlığı ezelî ve ebedî, hükmü dâimi olan O Kâim ü Dâim Sübhan'dır. “Allah bana kâfidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız Ona dayanıp güvensinler."

Rahmet, re'fet, şefkat ve merhameti nihayetsiz Rabbim! Bela ve meşakkat altında kalıp ezilmekten, dünya ve âhiret umûrunda şekâvet, sıkıntı ve zillet yaşamaktan, hâdiselerin aleyhime gelişmesinden ve düşmanlık besleyenlerin başıma gelenlere sevinmesinden Sana sığınırım. Hesap gününe inanmayan tiranların zorbalıklarından da yine benim ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'a sığınırım.

Ey zâhir ve bâtın her şeyin bütün dizginlerini yed-i kudretinde tutan, karşı konulamaz fermanlarıyla bütün varlığa hükmeden Allahım! Kapına sığınmış bu muhtaç kulunu nusretinle te'yîd buyur; buyur ki, Allah korkusunu ve Ona tevekkülü içimde duyabileyim; mahlûkat korkusunu içimden atabileyim; beklentilerimi sadece Rabbime hasredebileyim ve masivaya kulluktan kurtulabileyim.

Ey yedi kat semayı ve arzdan da onların benzerini yaratan, emir ve hükümleri bunlar arasında inip duran Kudreti Sonsuz! Şehadet ederim ki, Sen her şeye kâdirsin. Bütün varlığı ilminle ihata edersin. İşte bütün mevcûdâtın aslı, mebde ve müntehası olan bu hakikat hakkı için Sana yalvarıyorum: Hazreti Mûsa'ya denizi, Hazreti İbrahim'e ateşi, Hazreti Dâvud'a dağları ve demiri, Hazreti Süleyman'a (alânebiyyinavealeyhimüsselam) rüzgârı ve cinleri musahhar kıldığın gibi, şu denizi, dünya denizini, içindeki nesneleri ve kimseleri, bize musahhar kıl. Bütün denizleri, bütün dağları, bütün demirleri, bütün rüzgârları, insî ve cinnî bütün şeytanları, nefsimi ve her şeyi benim yoluma musahhar eyle.

Ey her varlığın gerçek hâkimiyetini kudret elinde tutan Rabbim! İşlerimi yakın ile güzelleştir ve beni apaçık yardımlarınla destekle. Sen katiyen her şeye gücü yeten bir Kudreti Sonsuzsun. Sayesi altında bulunmakla şeref duyduğumuz Efendimiz Hazreti Muhammed'e, tertemiz ehl-i beytine, kerem ve iyilik timsali ashâb-ı güzînine de bol bol salât ve selâm eyle. Sen ululuk ve azamet tahtının yegâne sultanısın Allahım ve gerçek havl ü kuvvet sadece Sana aittir.