Havas İlmi Havvas Ve Daveti Ayetel Kürsi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
İmam ahmed el-buni hazretleri havvası ayetel kürsi isimli risalesinde buyurdu:
Ey kardeşim bil ki: ayetel kürside allahü tealanın 5 tane ismi vardır. Her kim bu
isimleri bir mekanda tek celsede hiç konuşmadan 5 ismi birden 313 defa okusa o
mekana bereketler yağar, çok büyük havvaslar zuhur eder. Bu öyle bir Kibriti
ahmer dir ki bunun özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Her ne türlü dilek için
okusalar hemen ol vakitte tecelli hasıl olur. O beş isim bunlardır: Allâh, elhayyu, el-kayyûm, el-aliyyü, el-azȋm.
Ayetel kürsiyi merih saatinde 170 defa okusalar insanlar katında mahbub
olurlar. Her kes tarafından kabul görür. Aziz olur. Her türlü belalardan
kazalardan emin olur.
Eğer zuhal saatinde 170 defa okusalar devlet adamları katında kabul görür,
mahlukat katında heybetli olur, muhabbetli olur.
Eğer müşteri saatinde 170 defa okusalar, bütün gam ve ederi gider, yerine
ferahlık gelir.
Eğer güneş saatinde 70 defa okusalar devlet adamları o kişiye musahahr olur.
Eğer zöhre saatinde okusalar arkadaşları ve sevenleri o kişiye daha çok tazim ve
hürmet gösterip daha çok severler.
Eğer 170 defa utarit saatinde okusalar bütün düşmanlarına galip gelir. Eğer bir
kimse düşmanlık edecek olsa başına türlü türlü belalar musibetler gelir.
Eğer kamer saatinde 170 defa okusalar dünyalık işleri açılır, rızkı çoğalır.
Kimseye muhtaç olmaz.
Eğer bir yenecek şey üzerine 50 defa okuyup yeseler şeytanlar ve cinler o kişiye
yaklaşamazlar.
Eğer ayetel kürsiyi 50 defa okuyup ardından murada uygun bir ayeti kerime
okusalar maksatları muratları hasıl olur.
Eğer bir kimse Cuma namazını kılıp ardından halvet bir yere girip 17 defa okusa
dileği hasıl olur.
Eğer ayetel kürsiyi her namaz ardından 17 okuyup ardındanda 3 defa inşirah
suresini okusalar Allahü teala o kişiye dünyada sıkıntı yüzü göstermez. Rızkı her
gün artar. Eğer inşirah suresinden sonrada 313 defa el-kuddûs, es-selâm, elmü’min, el-müheymin, el-azȋz ismi şeriflerini okusalar, bütün maksatları hasıl
olur. Bütün düşmanlarına karşı zafer kazanır. İnsanların gözüne heybetli
görünür.
Eğer ayetel kürsiyi 414 okusalar amma her okudukta birde rahmet ayetlerinden
bir ayet okusalar Allahü tealanın rahmeti o kişide açığa çıkar. Daima Allahü
tealanın rahmetine mazhar olur. Eğer zalim bir kimseye niyet edip ayetel
kürsiyi 414 defa okusalar amma her okudukta azap ayetlerinden bir ayet
okusalar o kişi Allahü tealanın gazabına düçar olur.
Her kim ayetel kürsiyi harflerinin adedince okumaya devam etse yani 315 defa
veya 313 defa Allahü teala o kişiye bütün insanları ve cinleri musahhar eder.
Bütün işlerini kolaylaştırır.
Ayetel kürsiyi her gün 313 defa, davetinide 14 defa okusalar, daveti şerifi her 3
defa okudukça 3 defada bunu okusalar bütün mahlukat musahhar olur. Tarifi
imkansız havvaslar zuhur eder. 3defa okunacak budur:

Ecib yâ melekü hûyâȋl el-âhizü binâsiyetil melekü kendiyâs
melekü müsteân vevekkel lȋ hâdimün min mulûkil cân.

Okuma vakitleri akşam namazından sonra halvet bir yerde okunmalıdır. Hatemi
şerif daima üzerinde olmalıdır. Tahassun dualarını yazıp mülk suresinide
beraber yazıp taşımalı hemde okumalıdır.
Eğer her namaz ardından okumak murad ederlerse, o zaman sabah ve yatsıdan
sonra 370 defa ayetel kürsi, öğlen ikindin ve akşam namazlarından sonrada 414
defa ayetel kürsi okumalıdır. Adedler tamam olunca 7 defa daveti şerif ve 7 defa
tevkil okunur. Geceleri ise (yani yatsı namazından sonra ise davet ve tevkil 21
defa okunur. Bazı rivayetlerde ise her farz namaz ardından ayetel kürsi 50 defa
davet ise 7 defa okunur denmiştir.

Ayetel kürsi daveti budur

Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahȋm
Allâhümme innȋ es-elüke ve etevesselü ileyke yâ Allâhu yâ Allâhu
yâ Allâh yâ rahmânu yâ rahmânu yâ rahmân yâ rahȋmü yâ
rahȋmü yâ rahȋm,yâhin yâhin yâhin yâ rabbâhin yâ rabbâhin yâ
rabbâhin, yâ seydâhin yâ seydâhin yâ seydâhin, yâ hû yâ hû yâ hû,
yâ gıyâsȋ inde şiddetȋ yâ enȋsȋ inde vahşetȋ yâ mücȋbȋ inde
da’vetȋ yâ müferricȋ inde kürbetȋ yâ Allâhu yâ Allâhu yâ Allâh,
Allâhü lâ ilâhe illâhüvel hayyul kayyûm,
Yâ hayyu yâ kayyûm yâ men kâmetis semâvâti vel ardi biemrihȋ
yâ câmiul mahlûkâti tahte lutfihȋ ve kahrihȋ biemrihȋ venehyihȋ
es-elüke allâhümme en tüsahhiralȋ rûhâniyyeti hâzihil âyetiş
şerȋfeti yestecȋbûlȋ veyakdû hâcetȋ vehiye (burda hacetini söyle)
Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, ihdinâ ilel hakki veilâ tarȋkin
müstekȋm, hattâ esterȋhu minellevmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke
innȋ küntü minezzâlimȋn, melliknȋ ettasrȋfe yâmen lehû mâ
fissemâvâti vemâ fil ardi men zellezȋ yeşfe-u indehû illâ biiznihȋ,
Allâhümmeş fa’ ve üreşşidnȋ fȋmâ ürȋdü min kadâi hâcetȋ ve
isbâti kavlȋ ve f’lȋ ve amelȋ vebâriklȋ fȋ ehlȋ yâmen ya’lemü mâ
beyne eydȋhim vemâ halfehüm velâ yuhȋtûnebişey-in min ilmihȋ
illâ bimâ şâe, Yâ men ya’lemü zamȋri ibâdihȋ sırran ve cehran es-elüke
Allâhümme en tusahhirlȋ hâdimi hâzihil âyetil azȋmeti vedda’vetil
kerȋmeti yekûnu lȋ avnen alâ kadâi havâicȋ heylâ heylça cevlâ
cevlâ melkâ melkâ yâmen lâ yutasarrafu fȋ mülkihȋ illça bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ardi sahhirlȋ abdeke kendiyâs hattâ
yükellimunȋ fȋ hâli yakazatȋ veyütemessilü emrȋ yâmen velâ
yeûdühû hifzuhümâ vehüvel aliyyül azȋm,
Allâhümme innȋ es-elüke yâ aliyyü yâ hakȋm yâ hamȋd yâ mecȋd
yâ bâisü yâ şehȋd yâ hakku yâ vekȋl yâ kaviyyü yâ metȋn kün lȋ
avnen ve müȋnen vehâfizan venâsıran ve âminen vesahhirlȋ
halkaker rûhâniyyȋn hattâ ye’tûnȋ hâdiȋne tâiȋne allâhümme innȋ
tevekkeltü aleyke vesellemtü emrȋ ileyke, allâhümme lâ melce-e
velâ mencâ minke illâ ileyke eşkû ileyke mâ lâ yahfâ aleyke
allâhümme veffiknȋ bihayrike verzuknȋ bifadlike bielfi elfi lâ havle
velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azȋm,
ecibnȋ eyyühel melekü kendiyâs ente ve hüddâmüke ve a’vânüke
ve eȋnûnȋ fȋ cemȋ-i umûrȋ bihakki mâ ta’tekidûnehû minel
azameti vel kibriyâi vebihakki hâzihil ayetil azȋmeti vebihakki
muhammedin sallallâhu aleyhi ve âli muhammedin ecib eyyühes
seyyid kendiyâs esri’ minel berki vemâ emrunâ illâ vâhidetün
kelemhin bil basar velekad ehleknâ eşyâ-aküm fehel min
müddekir, veküllü şey-in fealûhü fizzübur, veküllü sagȋrin
vekebȋrin müstetar, innel müttekȋne fȋ cennçatin venehar, fȋ makadi sıdkin inde melvkin muktedir,
Allâhümmec-al lȋ burhânen yûrisünȋ ȋmânen vensenȋ bike an
külli matlûbin biavni inâyetike fȋ neyli külli mergûbin yâ kadȋr yâ
celȋl yâ kâdir yâ azȋm yâ nâsır, keteballâhu le-aglibenne ene
verusulȋ innallâhe kaviyyün azȋz vesallallâhu alâ muhammedin ve
âli muhammedin ettayyibȋnet tâhirȋn.Hatemi şerif budur. Keten kumaşa yazıp daveti okurken başına koymalıdır

1.png


Kaynak: gencine esrar