Kur'an-ı Kerim Ayetleri Fatiha-i şerifi okuma Usulu

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,279
80
21
Her türlü hacet için ve özelliklede rızık için sabah namazından sonra 21
defa, öğle namazından sonra 22 defa, ikindi namazından sonra 23 defa,
akşam namazından sonra 24 defa yatsı namazından sonra 10 okursun.

Ancak bazı âlimler bu okuma usulünü şöyle tertip etmişlerdir. Ve sahih olan
budur: sabah namazından sonra 18 öğle namazından sonra 18 ikindi
namazından sonra 18 akşam namazından sonra 18 yatsıdan sonra ise 28
defa okunur demişlerdir. bu tertip üzere okunursa sırrı esrar zuhur eder.
İnsanlar yanında heybetli olur. Sözü geçkin olur. Her türlü işinde Allahü
Teâlâ ona kafi olur. Ve daha birçok faidesi vardır.

Her türlü hacet için pazar günü iptida edip 40 gün devam et, her gün aynı
vakitte aynı yerde tek celsede 143 defa fatiha-i şerif okunur, amma her okudukça '' iyyake neste-iyn '' e gelince muradını hatırına getir, eğer
selamet için okuyorsan '' ihdinassıratal müstekim '' e gelince hatırına
zorluklardan selamet bulmayı getir, eğer düşman şerrini defetmek için
okuyorsan '' gayril magdubi aleyhim '' deyince hemen hatırına düşmanın
şerrinden halas olmayı getir, eğer işlerinin sonunun hayırlı bitmesi için
okuyorsan '' veleddallin '' deyince işlerin sonunun hayırlı bitmesini hatırına
getir, eğer eşinle arandaki muhabbetin artması için okuyorsan ''
errahmanirrahim '' deyince hatırına eşinle arandaki muhabbetin artmasını
getir, eğer mal ve mülk için okuyorsan '' maliki yevmidin '' deyince hatırına
mal ve mülkü getir, her türlü maksat ve hacet için '' iyyake nesteiyn ''
deyince hatırına maksudunu getir, okuma anında güzel buhurlar yak. Kalp
gözünün açılması için halvette riyazet çekip her namaz ardından 414 defa
okunur, cinleri teshir etmek için ise her namaz ardından 1270 defa okunur,
fatiha-i şerif okumaları bitince 21 defada bu dua okunur.

Dua budur

1.png


Okunuşu:
Allahümme ya gıyasel müstegisin egisni ve edrikni bilutfikel hafiyyi kad
kefa la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin allahümme ikfini
fi kenfikel vafi el meni-i essatiril kafi ve agmisni fi seati rizkike ya gıyasel
müstegisin egisni vesahhirli abdükel ahdari ya allahu ya allahu ya allah ya
rabbahu ya rabbahu ya rabbahu ya latifü ya latifü ya latif entellatifü eselüke bi-ismike vebilmelikil müvekkeli bihi enteyesserali umuri vetakdi
haceti bikudretike ya kadir inneke ala külli şey-in kadir vebil icabeti cedir.

Sonra 1 defa bu dua okunur

1.png


2.png


Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim ya men hu entellahüllezi la ilahe illa ente
hüverrahmanurrahim elmelikül kuddusüsselam elmü'minü el müheyminül
azizül cebbarul mütekebbir el halikul bari el musavvirul gaffarul kahhar
elvehhabu errazzaku el fettahu el alim elkabidul basıtul hafidu errafi-ul
müizzül müzillü essemiu el basiru el hakemü el adlül latifül habirul halimül
azimül gafuruş şekurul aliyyül kebirül hafizul mukitül hasibül celilül
kerimür rakibül mücibül vasiu el hakimül vedüdül mecidül ba-isüş şehidül
hakkul vekilül kaviyyül metinül veliyyül hamidül muhsi el mübdi-ü el
muid el muhyi el mümit el hayyul kayyum el vacidü el macidü el vahidü el
ehadüs samedül kadirül muktedirül mukaddimül muahhar el evvelü el ahiru
ezzahiru el batinul vali el müteali el birrü ettevvabu el müntekim el munimel afüvvü erraufu malikül mülki zil celali vel ikram errabbü el muksitu el
camiu el ganiyyü el mugni el mu'ti el maniu eddarru ennafiu ennurul hadi
el bediu el baki el varisü erreşidü essaburu essadiku essettarulllezi lem
yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad ve sallallahu ala
muhammedin ve alihi ecmain Rabbena etmim lena nurana vagfirlena
inneke enterraufurrahim rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedeytena
veheblena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab rabbenagfirlena veliihvaninellezine sebekuna bil-iymani vela tec-al fi kulubina gıllen lillezine
amenu rabbena inneke gafururrahim

Kaynak : Gencine i Esrar