İlimler Alanı Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye Büyük Makamlara Ulaşma

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
“Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye” adı ile maruf bulunan bu esmalar Hazreti İdris (a.s.)ʼın ezkarındandır.Sühreverdi Hazretleri bu esmalara devam ederek büyük makamlara ulaşmıştır.Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu esmalara devam edenlerdendi.Bu “Esma-i İdrisiyye” yi okumaya devam edenler belalardan uzak olur.Mal ve mülklerine zarar gelmesinden korunurlar.Manevi yönden derece almak isteyenler bu esmaları okumaya etsinler.(M.Ahzab,363)

Bismillahirrahmanirrahiym* Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şeyʼin ve varisehu ve razikahu ve rahımeh* Ya ilahel alihetir refiyʼı celalüh* Ya allahül mahmudü fi külli fialih* Ya rahmane külli şeyʼin ve rahımeh* Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih* Ya kayyumu fe la yefutü şeyʼün min ılmih* Ya vahıdül bakıy evvelü külli şeyʼin ve ahıruh* Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih* Ya samedü min ğayri şibhin fe la şeyʼe ke mislih* Ya barru fe la şeyʼe küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih* Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih* Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih* Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih* Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih* Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh* Ya hannanü entellezi vesıʼte külle şeyʼin rahmeten ve ılma* Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh* Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih* Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh* Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh*Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih* Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh*Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şeyʼün min hıfzıh*Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şeyʼün min halkıh*Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li daʼvetihi min mehafetih* Ya hamiydül feʼalü zel menni ala cemiyʼı halkıhi bi lafzıh*Ya azizül meniyʼul ğalibu ala cemiyʼı emrihi fe la şeyʼe yüadilüh* Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh* Ya karibul müteali fevka külli şeyʼin ulüvvürtifaıh* Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih* Ya nura külli şeyʼin ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh* Ya aliyüş şamihu fevka külli şeyʼin ulüvvürtifaıh* Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şeyʼe yüazühu min cemiyʼı halkıhi bi lafzıh* Ya mübdiel beraya ve muıydiha baʼde fenaiha bi kudratih* Ya celilül mütekebbiru ala külli şeyʼin vel adlü emruhu ves sıdku vaʼdüh* Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih* Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şeyʼin adleh* Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh* Ya kariybül mücibül müdani dune külli şeyʼin kurbeh* Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli daʼvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti*

Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyyeʼnin bitiminde şu dua okunur:

Allahümme inni esʼelüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed* Ve esʼelüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah* Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue* Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk* Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*