"el-Mütekebbir" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

اَلْمُتَكَبِّرُ
"el-Mütekebbir"
el-Mütekebbir, Yüce Rabbimizin "Bütün ihtişamın sahibi; değeri ve kadri yüce olan; büyük ve büyüklenen; ululuğun son derecesinde olan; ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh olan" manalarına gelen ism-i şerifidir.
BU İSM-İ ŞERÎFİN HAVÂSSI
1. Her kim bu ism-i şerifi devamlı zikretmeyi kendine adet edinirse kıymeti artar ve hiçbir kimse kendisine her hangi bir şekilde muhalefet edemez.
2. Bu ism-i şerifin bir özelliği de, kendisini zikredeni zorba kimselerden koruması ve onlara karşı sözlerini tesirli kılmasıdır.
3. Bu ism-i şerifte bağlama ve çözme sırrı bulunduğu için açıkça kötü işler yapan kimse üzerine, onu o işlerden engellemek niyetiyle on kere okunursa o kişi kötülükten bağlanır.
4. Maksatlarına ve hayırlı isteklerine ulaşmak isteyen bu ism-i şerifi çokça zikrederse biiznillâhi Te'âlâ isteklerine nail olur.
5. Her ki m bu ism-i şerifi eşiyle cima yapmadan önce on kere zikrederse Allâh-u Te'âlâ kendisine salih bir erkek evlat verir.
6. Her kim bu ism-i şerifi üç köşeli bir yüzük üzerine nakşedip, üzerinde taşır ve o yüzük elindeyken bir zalimin yanına girerse o zalim kişi kendisine boyun eğip, itaat eder.
7. Cuma günü ezani saatle (akşam namazının sürekli on ikide olduğu eski saatle) saat yedide bu ism-i şerif bir şehrin etrafındaki surun veya bir ev, bostan ya da dükkan gibi yerlerin duvarlarının doksan dört ayrı yerine yazılırsa, Cenab-ı Hakk o şehri, haneyi veya bostanı her türlü afetten, tasallut ve tacavüzden masun buyurur (korur).
8. Bu ism-i şerifi üç köşeli bir yüzüğe nakşedip üzerinde taşıyan kişi onu taşıdığı halde her hangi bir cebbarın veya zalimin yanına girerse, o cebbar ve zalim ona karşı zelil ve münkad (boyun eğici) olur.
9. Her gün sabah namazını müteakıben altı yüz altmış dört kere bu ism-i şerifin zikrine devam eden kimseye tüm cebabire (zorba kişiler) itaat eder ve herkes indinde kelamı nafiz (sözü geçerli) olur.
10. Bu ism-i şerifi bir temiz kağıt üzerine yüz bir defa yazıp başı üzerinde taşıyan kimsenin kadr-u kıymetini Cenâb-ı Hakk ali (yüce) kılar. [İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:42; Yûsuf ibni İbrâhim, Kazâu'l-hâcât, sh:23; eş-Şeyh Mâu'l-'Ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:321-322; Muhammed Şebrâvî, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fi şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:19; Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:64-65]