"el-(Kh)abîr" Havassı

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

"el-(Kh)abîr"
el-(Kh)abîr, Yüce Rabbimizin "Her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olan; kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak tarzda bilen; kendisinden gizli haberler saklı kalmayan; kalplerde gizlenen her şeyi ortaya çıkaran" manalarına gelen ism-i şerifidir.
BU İSM-İ ŞERÎFİN HAVÂSSI
1. Her kim bu ism-i şerifi yedi gün boyunca zikretmeye devam ederse Allâh-u Te'âlâ ona yararı dokunacak bazı şeyleri kendisine manen ilham edip, o kişiyi duruma göre tedbir almaya sevkeder. Nitekim sadık rüyalar bu kabildendir.
2. Kayıp bir şeyini bulmak isteyen kişi bu ism-i şerifi (mümkün mertebe çokça) yedi gün boyunca zikrederse Allâh-u Te'âlâ kaybettiği şeyi o kişiye buldurur.
3). Bir zalimin zulmü altında inleyen kişi bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o kişinin zulmünden kurtulur.
4. Her kim bir işi hususunda Allâh-u Te'âlâ'ya danışmak ve rüyasında buna dair bir işaret görmek isterse, uyumadan önce dokuz kere:
اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَۜ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبِيرُ۟ ﴿١٤﴾
"(Her şeyi) yaratmış olan Zat (gizliyi de, açık gibi) bilmez mi?! (Varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen) Latîf de, (bütün varlıkların görünen-görünmeyen tüm hallerinden haberdar olan) Habîr de ancak O'dur" (Mülk Suresi:14) ayet-i kerimesini okuyup öylece yatsın. Böyle yaparsa Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle rüyasında kendisine neyin hayırlı olduğu konusunda bir işaret gösterilir.
5. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi, mahlukatın şerrinden korunur.
6. Bu ism-i şerif misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkep ile porselen bir tabağa nida harfiyle beraber: "Yâ (Kh)abîr"
يَا خَبِيرُ
şeklinde yazılıp, ardından üzerine su dökülerek yazı bozulur da anlayışı ve zekası kıt olan kişi o sudan içerse Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle anlayışı çok kuvvetlenir ve Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücûd Hazretleri bu ism-i şerif hürmetine ona lütf-u keremiyle zihin açıklığı ihsan buyurur.
7. Her kim bu ism-i şerifin aşağıda yazılı olan duasını okumaya devam ederse kendisine gelecek kötülükler ona rüyasında gösterilir, böylece o kişi tedbirini alır, kararlarında isabetli olur, teşebbüs ettiği işlerde muvaffak (başarılı) olur ve Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle müşkilleri hallolur.
Dua şöylecedir: "Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla! Ey Habîr! Sen ki peygamberlerinin akıllarına gizlice bildirdiklerin(den bazı bilgiler)i velilerine bildirensin, Sen ki (başkalarına) gizli olan haberler, kapalı eserler ve saklı haller Senden asla kaybolmaz. Senin mülk ve melekutünde (görünen ve görünmeyen alemlerinde) gizli saklı ne varsa hepsi ancak Senin verdiğin güçle cereyan etmektedir. Sakin duran bir şeyin içinde yahut hareket halindeki bir gemide bir hardal tanesi dahi sakin duruyorsa mutlaka Sen hepsinin başını-sonunu, görünen-görünmeyen, gizli-aşikar her şeylerini bilensin. Her şeyin hayrı ancak Senin onları ulaştırmayı emir buyurduklarına aittir.
Ey Allâh! İyi ve seçkin kullarının kalplerine yağan azametinin ve nurlar ve sırlar ehli olan zevatın akıllarında beliren hatırlı kuvvetinin bahşı hakkı için Senden dilerim ki; güzel (irade ve) ihtiyarımla Sen beni kalbimde ve ruhumda cereyan eden türlü türlü sırlarına vakıf edesin ve cevherimi (özümü) Senin nurlarının kandilinden tutuşan bir hale çeviresin. Ey dönüşüm ancak Kendisine olacak Zat! Enbiya mertebelerini bana keşfettirmek ancak Senden olabilir. Ey alemlerin Rabbi! Ey Habîr! Âmîn!" [Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:33; eş-Şeyh Mâu'l-'ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:327; İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:62-63; Muhammed Şebrâvî, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fî şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:41; Yûsuf en-Nebhânî, Se'âdetü'd-dâreyn, sh:510-511; Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:1/97, 3/198; Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-esrâr fi'l-havâssı ve'l-ezkâr, sh:111-120]