Divine Meditation [Dhikr] - The Divine Statement [Shahadah]