Havas İlmi Davetül Keşf

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Eğer alemi gaybı görmek istersen, iki aded geyik derisi alıp birine aşağıdaki
tılsımı ve daveti yazıp üzerinde taşı. Diğerinede aşağıdaki ismi azam vefkini
yazıp daveti şerifi okurken başına takke gibi tak. Bu şekilde daveti şerifi her farz
namaz ardından halvette ve riyazetli oruç tutar olduğun halde 21 defa oku, gece
yarısı oluncada kendi isminin ebced hesabı adedince oku. Bu minval üzere 3 gün
veya 7 gün en fazla 11 günde keşif hasıl olur. Alemi gayb ayanen görünür. Eğer
gördüklerin seninle konuşurlarsa sende onlarla konuş. Amma daima edeb dairesi
içinde ol.

Azimet budur


3.pngOkunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahȋm vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammed,
aksamtü ve azzemtü aleyküm yâ mulûkur rûhâniyyeti küllü
melikin vemen tahti livâihȋ ye’tûne ileyye fȋ hadratȋ veyeşemmû
duhânetȋ veyakdû hâcetȋ veyeshabû kurrati aynȋ veyu’tûnȋ elbeşârate binnazari ileyküm vettuhâtabe meaküm tahrakatil hicebe
venkeşefetissutûr, veberezetil ervâhil esmâirrabbil hâlikül kadȋr
elkerȋmür rahȋm musahharis semâvâti vel-ardi vemâ fȋhâ el-alȋm el-hayyu el-mümȋt, ecib eyyühes seyyidül kerȋmül celȋl hemlatmeş-aşyemyâlin ente vemen tahte yedeke esseyyid tahyatmagyelyâlin sâhibü tâcüs seyyid meytatarûn estedȋküm bikuvvetin minallâhi vebihakki fekeşefnâ anke gıtâeke febasarukel yevme hadȋd, ahrikul hicebe beynȋ vebeyneküm ve’tûnȋ bi âl isnâni ve seb-ûne kabȋletül müezzinetü bittâati tahte dâiretül hâtemil ekberi veharrikul hicebe beynȋ vebeyneküm bihakki taktakûşin taktakûşin mehrakûşin mehrakûşin akşerhâşin akşerhâşin berşehlûşâ berşehlûşâ alyûşin alyûşin şerşȋmin şerşȋmin herûşin herûşin mehrûşin mehrûşin haccin haccin beriyâşin ber-iyâşin mevâşin mevâşin tafûsin tafûsin şey-âdesin şeyâdesin ed-ûküm bimâ deâküm bihȋ süleymân ibni dâvûd aleyhimüs selâm ve edûküm bisseb-il mesânȋ velkur-ânil azȋm en tekşifûlȋ an enfüsiküm vetaharrakul hicebe beynȋ vebeyneküm bihakki lâ ilâhe illallâh zelle ve hada-a külle şey-in lehû vetaktaatirrevâsiş şâmihâti liazametihȋ vezelletir rikâbü liceberûtiyetihȋ vesecede küllü şey-in lirubûbiyetihȋ tav-an liemrihȋ veliheybetihȋ i’tûnȋ biemrin min indihȋ veleküm küllü kerâmetin bârekallâhü fȋküm ve aleyküm.

Davet ile beraber yazılıp taşınacak tılsım budur.

1.pngİsmi Azam Vefki


2.png


Kaynak: Gencine Esrar