İlimler Alanı Da’vetettaatel Mübelliğa Kasemi

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Sahih ve yüce olan Kasemlerden biri vardırki,
kelamıda tamdır. Bu Kasem “Da’vetettaatel Mübelliğa”
diye isimlendirilmiştir. Ulvi ve sufli ruhanilerden hiç birisi
buna karşı gelemez. Bu Kasemi istediğin ve dilediğin
herşeyin üzerine okursun.
Ümmi Evfad Şeyh Kadir bu Kasem için şöyle
buyurmuştur: Bu ilimlerde kadri celil ve şanı azim olan
bir şeyhten bu Kasemi aldım. Bu Kasemle bütün
hastaliklara ve ervahlara hakim olursun. Sen, bu
Kasemle yüce izzeti görürsün. Bu davet doğrudur. Bu,
ulvi olan kelamdan ve gizli olan sırlardandır. Eğer bu sır
senin eline geçmişse, Allah c.c. ve kerim olan nebisi
Hazreti Muhammed s.a.v. için kötü kimselere öğretme!
Ey Talip! Sen bu Kasemin sırrını iyi anla. İrşad olursun.

Bismillahirrahmanirrahim. Feinneha azimetün
mined deyyani ila külli ifritin ve can femen lehü
ehlün ve makamün ve sufün ve ihtiramün min
sükkanil heva vel ğamami ves sehabi vel cibali vel
ekami vel ğayami illa cami ev men kane mimmen
yeğusü tahtel ardı ev fi emvacil behari ev men kane
rahtın şahiya ve mahitan ev elhamin ev min rahtın
zevbaatin ev denheşin ev elhevami ev men rahtın
mehakilin ev helamin ev men lakayehün netağatü fil
erhami ev yehılül urukus setami ev mimmen
yelbesül uruka vel ecsami vel mevlüdü minel
eskami ev men yahsüna irtikabel melahiyi vel esami
ve yadraunen nase fil menami ve yereunel kulübi fil
ecsami ve ye’huzüne bil kavli vel edhami ve
yahrusünel elsinete anil kelami ve yasraune fi külli
şehrin ve amin ev mimmen la yesmeul kelame ve la
yütıul azaimü vel aksami elleti la terami rabbül
azaimül kirami ve bil uhudillezi leyse leha elğıdami
ve bi eyhami melyehamin ceyhamin meyhamin
meyhamin deyhamin deyhamin leyheyamin
leyheyamin ayheyamin ayheyamin la’yehyamin
la’yehyamin meyheyamin meyheyamin yenheyamin
inzilü meaşirel ervahut tahirati bil envaratil
melekütiyyeti vel izzetil ceberutiyyeti ve ahriku külle
men tağa ve beka ve asa vedburi ve tevella ve a’sa
esma-i men hazihil esma-i ya yakyehumin inzilü ya
huddame ve ya mikail ya leyhemumin inzil bi nefhati
israfil ya heyhemumin inzil bibatşeti azrail ya
yehyumin inzil tebih rukyail inzil bi kuvvetin
telheyail ya ceyheyumin enzil bi zehretin
meytatarunel melaiketi ellezine la yefterune bit
tesbihı vet tehlili vet takdisi ve ahriku külli maridin
ve şeytanin ve huzühüm biz zilleti ve selheva külle
babin vekşifü külle hicabin vedhulü ala külli ruhın
ve nazrihü ve şakifetin ve ardıhi ve südin ve
bekühin feinni uksimü aleyküm biceyleyuhin
biceyleyuhin heylaheyumin heylaheyumin
allaheyumin ifalü ma tü’merune feinni uksimü
aleyküm ya ma’şeral ervahur ruhaniyyine bi hatemi
atatıl ve bi hurmeti rahtatil ve bi izzeti kesfeyail ve bi
zecreti sehyail ve bi kuvveti şemhail ve bi kerameti
deynail ve bi makami rukyail be bi tebihu ürmiyail
ve bi tehlili hüryail ve bi tahmidi ğaşyail ve bi
şiddetillezi ricalün biha beynes semae vel arda
vessaatel adedşi’te ve ahriku biha külle maridin ve
biha külle maridin anidin ve sebebin ve şeytanin
merid ve üzübiha külle aziz bukatel melikil celil
ventalaku ila talhelfeyail elmeliki bihavhin aleyhim
eşhebi elmarukani ves savaıkıl mahrikan fetehılüs
selamete ala min cai minet tarikı vel eskameti ves
selami alel melaiketil kirami in melaiketetillahi
hümül ğalibüne ve la udvane illa alez zalimin.

Konu Kaynağı : ELMÜSTETABÜL MENSUH Fİ İLMİR RUHANİ