Celcelutiye Duası Türkçe Anlamı Nasıldır ?

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Celcelutiye Duası Fazileti

Hz. ti İmamı Ali tarafından tertip olunan Bu Celelutiye duası okunuşu fazileti virdi. Esmai ilâhiyyenin Süryani lisanında toplanmış olduğu bir duadır. İçinde ismi azamin olduğu rivayet edilir. Celcelutiye hakkında bir çok yazılar arab- ca ve Türkçe olarak neşrolunmuştur. Bu duaların düzeltilmişi bundan 50 yıl evvel Mecmuatül ahzap isimli eserde neşrolmuştur. Bir çok eski en’amlarda da celcelutiyenin duası ve vefk’ı vardır.

CELCELÜTİYENİN HASSALARI

Mühim bir iş için okunmak istenirse okumadan evvel temiz abdest alarak 2 rekat namaz kıldıktan sonra okumaya başlamalı...
1 — Kuraklık için 31 kere.
2 — Ateşten ve yangından kurtulmak için (7) okuyup yangın tarafına üflemeli.
3 — Denizde fırtınadan selâmet bulmak için 31 kere okumalı.
4 — Korktuğun kimselerden bir isteğin olursa Pazar günü sabahleyin vefkı yazılıp taşımalı.
5 — Sevgi ve hürmet için Pazartesi misk ve zaf- ran, gülsuyu ile vefkı yap taşı.
6 — Salı günü öğle vakti yazılırsa silâh tesirinden masun kalır. Öd ağacı ve cavi ile tütcülemeli.
7 — Düşmanlarının dilini bağlamak için ve şerlerinden korunmak için Çarşamba ğünü güneş doğmadan yazılacak.
8 — Ticaret için Perşembe günü bir beyaz beze yazıp üzerinde taşımalı.
9 — Zenginlik için Cuma günü yazıp cavi ve karanfil ile tütsülenecek.
10 — Tabiattan olan hastalıklardan muhafaza için Cumartesi günü sabah mavi mürekkeple yazılacak.
11 — Cuma gecesi yazıp öd ve sandal ağacıyle tütsüleyip taşınırsa felç. Titreme, kâbus, zehir ve haşerat- tan muhafaza eder.
12 — Yeni bir kap içine vefkı yazılıp temiz bir su koyup içerse bütün dertlere deva’dır. Yemekten önce içilecek.
13 — Zafiran, gülsuyu ve miskle yazıp taşırsa has-talik gelmez ve hakir görenlerin nazarında büyür. Borçlu olursa borçtan kurtulur.
14 — Gebe taşırsa kolayca doğurur.
15 — Çalışmış bir şeyin geri getirilmesi için iğne ucuyla ufak bir mum üzerine kaybı yazmalı ve vefkı’da bir kâğıda yazıp muma bir iplik ile sanp elde tutmalı ve şu duayı okumalı (Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil daveti şerife ve vefkll muazzam ve tamike! azi- mül â’zam entürlt (Kaybın ismi)
Mal gelene kadar çalman yerde celcelutiye ve dua okunacak. :
16-Hüddamım elde etmek için; 7 gün oruç tutulacak. Pazar günü başlanacak, riyazat yapılacak ve kimse ile görüşmüyeoek. Vefkı üzerinden ayırmayıp Celoe- lutiye’yi 7 kerre okuyacak. Bir isteği varsa gecede 70 defa okuyacak. Buhurları: Karanfil, cavi vemavi mürep- kep. Allaha ve hazret! Peygambere yalvarıp hacetini is- tiyecek. 7.nci gün bir ruhani gelir... Dileğini yapar. Ve bu 7 günden sonra fena adamlarla oturmuyacak, az yiyecek gece ve gündüz celcelutiyeyi 7 şer defa okuyacak. Kendini haramdan muhafaza edip ibadet ve,zikire ehemmiyet verecek.
17 — Rızık bolluğu ve zaruretten kurtulmak için günde (15) okuya.
18 — Gece dört kere okursa düşman şerrinden korunur

Bismillahirahmanirrahim
Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet
Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet
İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet
Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet
Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet
Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet
Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet
Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat
Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat
Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet
Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat
Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat
Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet
Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet
Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet
Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet
Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet
Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat
Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet
Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet
Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet
Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet
Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet
Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
Fe ente racâül âlemiyne velev tağat
Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena
Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet
Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet
Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet
Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ
Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet
Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset
Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat
Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet
Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin
Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet
Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket
Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet
Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta
Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet
Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket
Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat
Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet
Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet
Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın
Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet
Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ
Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat
Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat
Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat
Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet
Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet
Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet
Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet
Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ
Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet
Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat
Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat
Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet
Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet
Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet
Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat
Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet
Ve fî süveril kur'âni hızben ve âyeten
Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet
Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet
Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat
Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin
Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat
Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet
Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet
Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet
Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet
Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet
Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet
Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet
Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ
Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet
Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet
Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni
Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet
Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî
Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat
İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti
Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet
Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet
Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat
Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
Alâ abdikel miskîni min nazratin abet
Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet
Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ
Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet
Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet
Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
Vahminî min harri nârin ve mâ havet
Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû
Vağfir hatıy'atiyel ızâme ve in alet
Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet
Selâsü ısıyyin suffifet ba'de hâtemin
Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet
Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket
Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ
Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat
Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet
Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün
Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet
Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten
Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet
Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet
Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ
İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet
Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû
Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet
Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih
Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet
Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd
Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet
Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet
Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ
Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet
Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin
Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet
Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet
Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat
Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet
Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat
Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet
Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet
Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet
Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat
Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet
Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin
Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet
Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet
Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat
Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet
Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat
Ve salli salâten temleül erda ves semâe
Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet
Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet
Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
Verda alâ osmâne mea hayderis sebet
Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm
Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet
Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat


TÜRKÇE ANLAMI


Bismillahirahmanirrahim
1- Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.
2- Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı,Hz. Muhammed(sav)’e salâvat getiririm.
3- İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.
4- Kadri muazzam olan ism-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır
5- Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.
6- Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.
7- Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
8- Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.
9- O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
10- Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
11- Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım.
13- Allahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.
14- Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine .
15- Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.
16- Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
17- Kadri yüce, Kadir,Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.
18- Allah’ım Celal.Celil. Rauf,Kuddüs ve Rahim iisimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.
19- Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.
20- Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.
21- Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.
22- Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
23- Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “ Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.
24- Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
25- Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitselerde âlemlerin ümidi yalnız sensin.
26- Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.
27- Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber herşeyi, kuşatan ismi Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.
28- Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.
29- Ya ilahi Ali, Ala ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır
30- Üzerimize afve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.
31- Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.
32-Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.
33- Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.
34- Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.
35- Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.
36- Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet.
37- Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
38- Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
39- Ey Ehad, Bedi,Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.
40- ey Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.
41- Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.
42- İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
43- Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
44- Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
45-Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.
46- Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.
47- Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.
48- Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
49- Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım . Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
50- Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
51- Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
52- Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
53- Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
54- Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.
55- Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’** suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
56- Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
57- Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
58-Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.
59- Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine.
60- Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için...
61- Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
62- Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.
63- Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.
64-Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.
65-Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.
66-Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.
67- Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.
68- Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.
69- Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.
70- Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.
71- Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.
72- İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
73- Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.
74- Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
75- Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum.
76- İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
77- Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.
78- Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)`i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.
79- Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.
80- Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
81- Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.
82- Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.
83- Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.
84- işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.
85- Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
86- Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir.
87- Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
88- Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
89- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.
90- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
91- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
92- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.
93- Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa'ya (asm) salât eyle.
94- O seçilmiş Muhammed'e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.
95- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
96- Bizzat Hz. Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
97- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
98- Âl-i Hâşim'den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.
99- Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar'dan da (Allah'ın Arslanı Hz. Ali'den) razı ol.
100- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.
101- Bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali'nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.