Beraat Gecesi Hayırlı Şeyler İçin Dua

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
logo.png

İmâm-ı Zebîdî ve Şeyh Ahmed Dîrebî gibi birçok alim ve fazıl meşayıh (Kaddesallâhu Esrarahüm) hazaratı bu gecenin ihyası hakkında şu beyanda bulunmuşlardır:
Allâh dostları içersinde halefın seleften tevarus (veraset yoluyla nakl)ettiğine göre;
Her kim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek muradı hasıl olur:
1. Akşam namazından sonra her rekatta bir Fâtiha ve altı İhlâs Suresi okuyarak altı rekat kılar,
2. Her iki rekatın selamından sonra birer Yâsîn-i Şerif okur,
Birincisinde ömrüne berekete niyet eder.
İkincisinde rızkına bereket ve belaları def etmeye niyet eder.
Üçüncüsünde ise insanlardan istiğna (muhtaç olmama) ve husn-ü hatime (imanla biten güzel bir sona erişme)ye niyet eder.
3. En sonunda "Beraat gecesi duası" diye meşhur olan şu duayı on kere okur.
Şunu da belirtelim ki bu dua tümü itibarıyla hadis-i şerif olarak rivayet edilmeyip, meşayıhın birçoğundan nakledilmişse de, içinde geçen lafızların bir kısmı ayet-i kerime, ekserisi de Ömer ibni Hattâb ve Abdullâh ibni Mes'ûd (Radıyallâhu Anhümâ) gibi yüce sahabilerden rivayet edilmiştir ki, biz o kısımları kalın yazı şekliyle yazarak belirttik.
Abdullah ibni Mes'ûd (Radıyallâhu Anh) bu duada geçen o kısım hakkında şöyle bir beyanda bulunmuştur: "Herhangi bir kul bu duaları yaparsa, mutlaka geçimine genişlik verilir." [İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, no:29521, 6/69; Abd ibni Humeyd, İbni Cerîr, Âlûsî, Rûhu'l-me'ânî, 8/244]
Bu dua şöylecedir: "Ey AIlâh! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum.
Zaten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hacet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zat!
İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben zalimlerden oldum.
'Biz onun duasını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız' (Enbiyâ Suresi:88) (şeklinde Yûnus (Aleyhisselâm)a bahşettiğin müjdeye beni de nail et).
Ey herkese iyilik eden, fakat Kendisine ise iyilik edilemeyen Allâh! Ey celal ve ikram sahibi! Ey lütuf ve in'** sahibi! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!
Ey Allâh! Eğer beni nezdinde bulunan (ve Levh-i Mahfuz diye bilinen) Ümmü'l-Kitâb'da, (kafir ölecek) bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil.
Beni Ümmü'I-Kitâb'da (imanla ölecek) bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen buyruğu hak olan bir Zat olarak, gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında: 'Allâh dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmü'l-Kitâb ise sadece O'nun katındadır' (Ra'd Suresi:39) buyurdun.
İlahi!
Her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı kıymetli şa'bân ayının on beşinci gecesindeki en büyük tecelli hürmetine Senden dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi Senin bildiğin tüm belaları bizden açıp gidermendir.
Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin. Allâh-u Te'âlâ, Nebiyy-i Ümmi olan Efendimiz Muhammed'e, aline ve sahabesine, çokça salat ve bolca selam eylesin. Âmîn! [Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn, 3/427; Ahmed ed-Dîrebî, el-Mücerrebât, sh:13]