Ayetel Kürsinin Hüddam Daveti (Altın Değerinde)

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,288
80
21
Birçok defalar tecrübe edilmiş ve sonuç alınmış olan bu tertip o kadar
tesirlidir ki sadece hergece Yatsı
namazından sonra 1 defa okunduğunda bile okuyan kimsede müthiş acaiplikler
meydana gelir. Okunan bu tertip sayesinde diğer insanlar ve cinler, okuyan
kimsenin hidayet derecesine göre o kimsenin adeta hizmetine girerler. Bu tertip
tarih boyunca sıkıntılı anlarda ve harp
zamanlarında hüddam ilmine vakıf olan kimselerce defalarca kez uygulanmış ve
bi'iznillah sonuç alınmıştır. Bu tertip herhangi bir mühim dileği bulunan
şahıslara, havass kitaplığı bakımından zengin tarihimizden bir altın hediyedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Külli zî mülkin memlûkin lillâhi ve küllü zî ızzetin
feğâlibühüllâhi ve küllü zî kuvvetin fedaîfün ındallâhi ve küllü cebbârin
fesağîrün ındallâhi ve küllü zâlimin lâ mehîsa lehü minallâhi yâ a'dâe hâmili
kitâbî hâzâ ve yâ hâsidîhi minel insi
vel cini veş şeyâtîni vel afârîtil mütemerridîni fehâtemü süleymân ibni dâvud
aleyhimes selâmi alâ efvâhihim ve asâ mûsebni ımrân aleyhis selâmi alâ
ektâfihim ve hayruküm beyne a'yüniküm ve şerraküm tahte akdâmiküm ve lâ gâlibe
leküm illallâhi yâ hâmile kitâbî hâzâ fî
ızzillâhil mâniıllezî lâ yezillü men ı'tezzi bihi ve lâ yekşifü menistütira
bihi sübhâne men elcemel bahra bi kelimâtihi sübhâne men etfâe nâra ibrâhîme bi
hikmetihi sübhâne men tevâdaa külli şeyin li azametihi akbil ve lâ tehaf necevte minel
kavmiz zâlimîne lâ tehâfü deraken ve lâ tahşâ lâ tehaf inneke entel a'lâ lâ
tehâfâ innenî meakümâ esmeu ve erâ. Allâhümme ihram hâmile kitâbî hâzâ vestürhü
bi sitrikel bâkî elhasîni fî leylihi ve nehârihi ve za'nühü ve karârühüllezî seterte bihil evliyâekel
müttekâne min a'dâikel kâfirîn. Allâhümme men âdâhü feâdihi ve men kâdehü
fekidhü ve men nesabe lehü fehhan fehuzhü vatfi anhü nârü men erâde bihi
adâveten ve şerran ve ferric anhü külle hemmin ve dîkın ve lâ tühammilhü mâlâ
yütîku entellâhü lâ ilâhe illâ entel hakkul
hakîk. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve selleme
teslîmâ. Bismillâhirrahmânirrahîm. Tahassantü bizil mülki vel melekûtü ve
tevekkeltü alel hayyillezî lâ yenâmü ve lâ yemûti bismillâhi mâ a'zamallâhü Küllemâ ev kadû
nâran lil harbi etfâ hallâhü Kef He Ye Ayın Sad kefeytü Ha Mim Ayın Sin Kaf
humîtü ve vukîtü sitrullâhi mesbûlü aleynâ ve aynullâhi nâzaratün ileynâ bi
havlillâhi lâ yakdürü ehadün aleynâ Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve kurânün mecîd. Fî levhın
mahfûz. Allâhü hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim bi vekîl. Allâhümmahfeznâ min
külli sûin yü'zînâ vahrüsnâ bi aynikelletî lâ tenîmüve ahcibnî min şerriş
şeyâtîne vel insi vel cini inneke alâ külli şetin kadîr. Bismillâhi an yemini
bismillîhi an şimâli bismillâhi an halfî
bismillâhi sûretül kürsiyyi aleynâ tedûrü kemâ dâres sûri alâ medînetir rasûli
sübhânallâhi ve bi hamdihi sübhânallâhil azîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahü
lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ
fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ
beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe
vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül
azîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve
alâ âlihi ve sahbihi ve ekûn. Allâhümme innî eselüke ve etevesselü ileyke Yâ
Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü Yâ Rahîmü
Yâ Rahîmü Yâ hin Yâ hin Yâ hin Yâ
Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Rabbâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Seyyidâhü Yâ Hüve Yâ
Hüve Yâ Hüve Yâ Ğıyâsî ınde şiddetî Yâ enîsî ınde vahdetî Yâ Mucîbî ınde
da'vetî Yâ Allâhü Yâ Allâhü Yâ Allâhü. Allâhülâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Yâ Hayyü Yâ
Kayyûmü yâ men tekûmüs semâvâti vel ardu bi emrihi yâ câmiul mahlûkâti tahte
lutfihi ve kahrihi eselüke allâhümme en tüsahharalî rûhaniyeti hâzi hil âyetiş
şerîfeti tüînenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. İhdinâ ilel hakki ve ilâ
tarîkın müstekîmin hattâ esterîha minel levmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî
küntü minez zâlimîn. Yâ men lehü ekûn semâ vâti ve mâ fîl ard. Men zellezî
yeşfeu ındehü illâ bi iznih. Allâhümmeşfa'li ve erşidnî fîhî ürîde min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve
fi'lî ve ameli ve bârikli fî ehlî yî men ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ
halfehüm ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmih. Yâmen ya'lemü damîra ıbâdihi sirran
ve cehran eselüke allâhümme en tü sahhiralî huddâme hâzihil âyetil azîmeti ved da'vetil münîfeti ekûn
ilî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen cevlen cevlen meliken meliken yâ men
lâ yetesarrafü fî mülkih. İllâ bimâ şâe ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.
Sehhirlî abdike kendiyâse hattâ yükellimünî fî hâli yakazatî ve yüînenî fî cemîa havâicî yâ men ve lâ
yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Yâ Hamîdü Yâ Mecîdü Ya Bâisü Yâ Şehâdü
Yâ Hakku Yâ Vekîlü Yâ Kaviyyü Yâ Metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi elfi
elfi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Aksemtü aleyke eyyühes seyyidül
Kendiyâse ecibnî ente ve huddâmike ve eînûni fî cemîı ümîrû bi hakki mâ
ta'tekıdînehü minel azamet. Vel kibriyâi ve bi hakki hâzihil âyetil azîmeti ve
bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü vesselâm. Ecib eyyühes seyyidil kendiyâs esreu minel berk. Ve mâ emrinâ.

Bu da'vetin kaynağı Hazinetül Esrar adlı eserdir.