Zikir İmami Yafi’nin Zikri

Refiüd Derecat 

لا اله الا الله
Yönetici
İlimler Meclisi Kurucu
20 Tem 2023
2,271
80
21
7 İhtiyatı İçine Alan İmam-ı Yafi’i nin Çok Faziletli Zikri

Subhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. ve estağfirullâhel azîme ve tebârakellâhu ahsenül hâliqîn. ve hasbunallâhu ve ni’mel vekîl. Mâşâallâh ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. ve sallallâhu teâlâ ve selleme alâ seyyidinâ Muhammedin hateminnebiyyîne ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn.

adede mâ haleqallâhu ve adede mâ hüve hâliq, ve zinete mâ haleqallâhu ve zinete mâ hüve hâliq, ve mil emâ haleqallâhu ve mil emâ hüve hâliq, ve mil e semâvâtihi ve mil e erdıhî ve emsâle zâlike ve ed-âfe zâlike

ve adede halqıhi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve müntehâ rahmetihi ve midâde kelimâtihi ve mebleğa ridâhu hattâ yerdâ ve izâ radıye ve adede ma zekerahû bihî halquhû fî cemî-i mâ medâ ve adede mâ hüm zâkirûhu fîmâ beqıye

fî külli senetin ve şehrin ve cumuatin ve yevmin ve leyletin ve sêatin minessêâti ve nesemin ve nefesin ve lemhatin ve tarfetin minel ebedi ilel ebedi ebediddünya ve ebedil âhirah, ve eksera min zâlike lâ yenqatıu evveluhû ve lâ yenfedu âhiruh.

Türkçesi

Allah-u Te’ala’nın yarattıklarının sayısınca, yaratacaklarının adedince, Allah-u Te’ala’nın yarattıklarının ağırlığınca, yaratacaklarının ağırlığınca, Allah-u Te’ala’nın yarattıklarının dolusunca, yaratacaklarının dolusunca, Göklerinin dolusunca, yerlerinin dolusunca ve bütün bunların misilleri kadar, bunlarında kat katınca, mahlukatının sayısınca, Zatını razı edecek derecede, Arşının ağırlığınca, rahmetinin sonsuzluğu nisbetinde, (bitmez-tükenmez) kelimelerinin mürekkebi kadar, rızasına erişinceye dek ve razı olduktan sonra, ve geçen bütün zamanlarda mahlukatının Kendisini zikrettikleri sayısınca, ve kalan her Sene, her Ay, her Cuma, her Gün ve Gece, her Saatte, Her koku alışta, her nefes alıp vermede, her göz açıp kapamada, Ezelden ebede, dünyanın sonuna dek ve ahiretin sonsuzluğunca, (bütün yaratılanların) Onu zikredecekleri adedince ve bütün bunlardan daha ziyade sayılarla, Evveli kesilmeyecek ve sonu tükenmeyecek kadar (şu zikirleri yapıyorum): Allah’a tesbih olsun. Allah’a hamd olsun. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür. O büyük Allah’tan mağfiret dilerim.

Şekil verenlerin en güzeli olan Allah(ın sanatı, ilmi ve kudreti) daima pek yüce olmuştur! Bize (her sıkıntılı işimizde) kafi (yeterli) gelecek olan ancak Allah’tır ve O ne güzel Vekildir. Allah ne dilerse o olur. Şüphesiz biz Allah’a aitiz ve muhakkak biz ancak Ona dönücüleriz. O pek yüce ve çok büyük Allah’ın yardımı olmadan hiçbir (şeye) güç ve kuvvet yoktur. Allah-u Te’ala, Hatemü’l-enbiya (nebilerin sonuncusu) olan Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine ve cümle sahabesine salat-ü selam eylesin. (Amin!)

Zamanı ve Sayısı: Herhangi Bir Zaman 1 veya 3 Kere

Faziletleri:

Hakim-i Tirmizi Hazretlerinin 10-16 ihtiyat arasında zikretmiş olduğu: (İman, Şükür, Takva – Tevekkül, Kadere Rıza, Tevbe, Tevazu ve Sabır Tazeleme) Maddelerini İmam-ı Yafi’i (Rahimehullah) çok camiiyetli ifadelerle cem etmiştir. Bu zikrin (3 kere) okunmasını tavsiye etmiştir.